• Gymnázium Milana Rúfusa

    •   Základné údaje

      

        

     Gymnázium Milana Rúfusa

     Ul. J. Kollára 2

     965 01 Žiar nad Hronom

     Tel. č.    045/672 56 30          

     Fax : 045/672 5630

     E - mail: sekretariat@gymzh.sk

        

     Riaditeľka školy:

     Ing. Dana Paálová

      riaditelka@gymzh.sk

     Zástupkyňa riaditeľky školy:

     Mgr. Barbora Kinková

      zastupca@gymzh.sk

      

      Študijné odbory  

      

       Študijný odbor, zameranie  Číslo študijného odboru

     Triedy

     Gymnázium

     7902 J

     1. - 4. ročník

     PRIMA - SEXTA

        Gymnázium

     7902 5

     SEPTIMA - OKTÁVA

      

      

      Profil absolventa školy:

     Profil absolventa nášho gymnázia zohľadňuje 2 základné aspekty:

     na jednej strane je to štátny vzdelávací program a ním stanovený štandard pre absolventov gymnázií,

     na druhej strane sú to špecifiká našej školy a jej školského vzdelávacieho programu.

      

     ⇒ Osobnostná zrelosť absolventa

     • Vie vnímať okolnosti, v ktorých sa nachádza, rozumie im, je schopný tvorivo riešiť problémy, pracovať aj v náročných záťažových podmienkach
     • Vie rozpoznať svoje potreby a ich oprávnenosť, dokáže regulovať svoje správanie, je tolerantný, rešpektuje všeľudské mravné hodnoty, uznáva ľudské práva
     • Vie prijímať uvážené rozhodnutia, dokáže sledovať stanovený cieľ, prekonávať prekážky
     • Má záujem o problémy miestneho spoločenstva, snaží sa zaujať aktívny postoj, byť iniciatívny

     Pohyb absolventa v spoločnosti

     • Rozumie fungovaniu spoločnosti, v ktorej žije, pozná jej hodnoty a normy, vystupuje angažovane a aktívne
     • Vie vytvárať efektívne medziľudské vzťahy, vie skúmať alternatívne možnosti, riešiť konflikty
     • Má základné skúsenosti s prácou v tíme, dokáže spolupracovať na spoločných úlohách
     • Jasne dáva najavo svoje rozhodnutia, nezapája sa do nezvoleného, nebezpečného, neetického konania, odmieta provokáciu
     • Má pocit spolupatričnosti, vie sa identifikovať so skupinou, v ktorej pôsobí, regiónom,  štátom, v ktorom žije
     • Chápe odlišnosti medzi jednotlivými kultúrami, ctí si tradície rôznych národov, uvedomuje si význam tolerantného spolužitia so všetkými národmi a národnosťami
     • Je zorientovaný v ekologickej a environmentálnej problematike, aktívne pristupuje k tvorbe a ochrane životného prostredia

     Príprava absolventa na povolanie

     • Je pripravený zvládnuť požiadavky ním vybranej európskej vysokej školy, má kompetencie pre celoživotné vzdelávanie
     • Je pripravený ďalej cieľavedome pracovať na svojom odbornom i osobnom raste, je zodpovedný za vlastné vzdelávanie, vie si stanoviť životné ciele a stratégie ich napĺňania
     • Pozná dostupné príležitosti na ďalšie vzdelávanie
     • Je zorientovaný v hlavných skupinách povolaní v blízkej spoločnosti, má všeobecnú predstavu o svojom životnom smerovaní v najbližších rokoch

     Všeobecné znalosti absolventa

     • Má  všeobecný kultúrno-spoločenský rozhľad v jednotlivých vedných oboroch, ktoré mu umožňujú kriticky a tvorivo myslieť
     • Je plne gramotný, ovláda rôzne spôsoby komunikácie v rodnom jazyku- vo forme ústnej aj písomnej, vhodne ich podľa kontextu volí, číta s porozumením texty, symboly, grafy
     • Vie plynule komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, využívať ich v ústnom i písomnom styku, dokáže pracovať s cudzojazyčnou literatúrou
     • Dokáže samostatne vyhľadávať, hodnotiť, spracovávať  a tvorivo využívať rôzne zdroje informácií
     • Je schopný osvojené pohybové a športové činnosti uplatniť v štruktúre svojho pohybového režimu, pohyb je súčasťou jeho starostlivosti o zdravie

     Má poznatky o správnej výžive a zdravom životnom štýle, o ochrane zdravia, vie ako sa starať o svoje psychické a fyzické zdravie