• Školský rok 2008/2009


    • Projekty realizované v školskom roku 2008/2009 

      

     Názov projektu Výzva/Grant Cieľ projektu Cieľová skupina Účastníci mimo školy

     Inovatívna koncepcia vzdelávania na Gymnáziu v Žiari nad Hronom -„Škola s európskym rozmerom“

        viac...

     Európsky sociálny fond, MŠ SR, BBSK -  pripraviť a implementovať inovatívnu koncepciu vzdelávania

     - zmeniť tradičný spôsob vyučovania na vyučovanie podporujúce aktívne učenie sa žiakov, podporovať individuálnu voľbu vzdelávacej cesty

     - pripraviť Školský vzdelávací program, učebné osnovy a štandardy

     - vytvoriť metodické materiály (pracovné listy, projekty vyučovacích celkov)

     učitelia a žiaci školy v 2. ročníku štvorročného štúdia, nepriamo ostatní žiaci školy i budúci žiaci spolupráca s dvoma ďalšími školami, ŠPÚ, FPV UMB Banská Bystrica
     Local Industry and Enterprise Project Comenius

     - zvýšiťinformovanosť o sociálnom a environmentálnom dopade priemyslu na lokálnej a medzinárodnej úrovni,           

     - vypracovať profil školy  a zapojených žiakov na webstránke projektu

     výber žiakov 3.B, sexta zapojené školy z Írska, Európy a Ázie
     Hudobno-kultúrny festival mesta Ybbs Comenius

     - spolupracovať s partnerskou školou v Ybbse, Rakúsko        

     - propagovať slovenskú kultúru, hudbu a našu školu

     výber žiakov Rakúsko, Slovinsko, Chorvátsko, Švédsko
     Integration in Europe, Sandkorn Comenius - podieľať sa na vytváraní Európy bez bariér, poznať ľudské práva, budovať ekonomický a politický rešpekt výber žiakov Albánsko, Rakúsko, Chorvátsko, Maďarsko, Írsko, Švédsko, Kosovo, Holandsko, Poľsko, Srbsko, Slovinsko
     Európske hlavné mestá Comenius

     Spoločná Európa pre mladých ľudí                                         

     - poznávať mestá štátov Európy, ich kultúru a rozmanitosť

     2. a 3. ročníky žiaci z Rakúska, Slovinska a Chorvátska

     „Učme sa inak“ – Anglická literatúra pre nás

        viac...

     Konto Orange

     - priblížiť výučbu cudzích jazykov netradičnou formou     

     - analyzovať dielo z anglickej literatúry                                  

     - pripraviť divadelné predstavenie v anglickom jazyku

     2. A  
     Akustika po našom Konto Orange - využívať inovatívne metódy vzdelávania septima  
     Popularizácia vedy v prírodovednom vzdelávaní KZDF PF UK Bratislava

     - využívať inovatívne metódy a postupy vo fyzikálnom vzdelávaní                               

     - aktivizovať vyučovanie prírodovedných predmetov      

     - prispieť tvorbou zaujíma­vých úloh a aktivít k zmene vzťahu žiakov k prírodo­ved­ným poznatkom

     1. B  
     Matematika interaktívne Nadácia ZSNP a Slovalco

     - využívať interaktívnu tabuľu ako moderný prostriedok vzdelávania                               

     - vytvárať a didakticky spracovať študijné materiály a využívať ich vo vyučovacom procese

     učitelia matematiky a žiaci školy  

     Inovácia prírodovedného vzdelávania

        viac...

     Fond Cyrila Gazdaricu spravovaný Karpatskou nadáciou

     - popularizovať poznatky prírodných vied u žiakov prostredníc­tvom modernizácie a inovácie vyučovacieho procesu

     - dosiahnuť vyšší záujem absolventov gymnázia o ďalšie štúdium, či zamestna­­nie v prírodo­ved­­ných i technických odboroch

     žiaci a učitelia prírodovedných predmetov  
     Adaptabilita na nové výzvy APEL – občianske združenie

     - rozšíriť kompetencie pedagógov pre prácu s IKT     

     - získať ECDL pasy

     učitelia školy  

     Detskí ombudsmani

        viac...

      

     - pripraviť ochranu žiakov pred patopsychologickými javmi      

     - umožniť konzultácie problémov s odborníkmi          

     - vymenovať zástupcov jednotlivých tried za ombudsmanov

     výber žiakov Kancelária ombudsmana SR a kooperujúce školy
     SME v škole Nadácia Knihy školám - využitie odbornej literatúry vo vyučovaní Občianskej výchovy - téma Rozvoj osobnosti človeka žiaci na predmetoch NOS a OBN