• Školský rok 2009/2010

    •  


     Projekty realizované v školskom roku 2009/2010 

      

     Názov projektu Výzva/Grant Cieľ projektu Cieľová skupina Účastníci mimo školy

     Inovácia prírodovedného vzdelávania

        viac...

     Fond Cyrila Gazdaricu spravovaný Karpatskou nadáciou

     - popularizovať poznatky prírodných vied u žiakov prostredníc­tvom modernizácie a inovácie vyučovacieho procesu      

     - dosiahnuť vyšší záujem absolventov gymnázia o ďalšie štúdium, či zamestna­­nie v prírodo­ved­­ných i technických odboroch

     žiaci a učitelia prírodovedných predmetov  

     Experiment v službách zdravia človeka

        viac...

     MŠ SR - výzva Zdravie v školách 2009

     -realizovať výskum zdravotného stavu mládeže v súvislosti s používaním návykových látok s využívaním počítačovej a digitálnej techniky 2. A, 2. B  

     Zdravá pôda pre život

         viac...

     MŠ SR - výzva Enviroprojekt 2009

     - zisťovať negatívny vplyv ľudskej činnosti na kvalitu pôdy

     - monitorovať vedomosti ochrane životného prostredia v regióne

     - oboznámiť sa s analytickými metódami

     kvinta, sexta, 1. a 2. ročník  

     Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2009

        viac...

     MŠ SR

     -elektronizácia a modernizácia školskej knižnice

     - využívať knižničný softvér

     - otvoriť knižnicu pre žiakov

     celá škola  

     Zábavná elektrina

        viac...

     Nadácia ZSNP a Slovalco

     - rozvíjať žiacke kompetencie a zručnosti v oblasti elektriny a magnetizmu

     - realizácia vlastných experimen­tálnych projektov

     kvarta  

     Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách

     výzva ÚIPŠ

     - inovovať a zmodernizovať obsah vzdelávania a metód vo vyučovaní

     - využívať IKT vo vzdelávaní

     vybraní učitelia ostatné vybrané školy

     Dátové centrá MŠ SR

     APEL – občianske združenie

     - využívať e-learningovú formu vo vzdelávaní (Planéta vedomostí)                   - využívanie informačných technológií vo vyučovaní prírodovedných predmetov

     vybraní učitelia a nimi vyučovaní žiaci

     ostatné vzorové školy

     Detskí ombudsmani

        viac...

      

     - pripraviť ochranu žiakov pred patopsychologickými javmi                                                                                                               - umožniť konzultácie problémov s odborníkmi                                                - vymenovať zástupcov jednotlivých tried za ombudsmanov

     výber žiakov Kancelária ombudsmana SR a kooperujúce školy
     Projekt ENYA   - pripraviť európsku konferenciu na úrovni Medzinárodného fóra detských ombudsmanov

     Matuška

     Skladanová

     Ivanová
     Projekt podporený ESF, p. Bodnárová
     Go Cyber Green Project Pokračovanie v spolupráci so školami v projekte Comenius

     - environmentálny projekt zameraný na online komunikáciu so žiakmi krajín v EÚ a v Ázii                                                                                                 - porovnať environmentálne pro­blé­my v jednotlivých zúčast­ne­ných krajinách a pohľad žiakov na ne

     vybraní žiaci VII. A II. C Írsko, krajiny EÚ, ázijské krajiny

     Inovatívna koncepcia vzdelávania na Gymnáziu v Žiari nad Hronom - „Škola s európskym rozmerom“

        viac...

     Európsky sociálny fond, MŠ SR, BBSK - pripraviť a implementovať inovatívnu koncepciu vzdelávania

     - zmeniť tradičný spôsob vyučovania na vyučovanie podporujúce aktívne učenie sa žiakov, podporovať individuálnu voľbu vzdelávacej cesty

     - pripraviť Školský vzdelávací program, učebné osnovy a štandardy

     - vytvoriť metodické materiály (pracovné listy, projekty vyučovacích celkov)

     učitelia a žiaci školy v 3. ročníku štvorročného štúdia, nepriamo ostatní žiaci školy i budúci žiaci spolupráca s dvoma ďalšími školami, ŠPÚ, FPV UMB Banská Bystrica