• Školský rok 2010/2011


    • Projekty realizované v školskom roku 2010/2011

      
                                       
     Celoškolské projekty
      
     Názov projektu Výzva / Grant Cieľ projektu Cieľové skupiny Partneri

     Zriadenie učebne kontinuálneho vzdelávania

     MPC Bratislava

     -zriadiť učebňu kontinuálneho vzdelávania pre PZ a OZ regiónu PZ a OZ v regióne  MPC Bratislava

     Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách

     ÚIPŠ

     - inovovať a zmodernizovať obsah vzdelávania a metód vo vyučovaní

     - využívať IKT vo vzdelávaní
     vybraní učitelia ostatné vybrané školy

     Dátové centrum MŠ SR

     - PLANÉTA VEDOMOSTÍ

     MŠ SR - využívať online výučbové materiály vo vyučovaní výchovnovzdelávacích predmetov pomocou komplexného elektronického vzdelávacieho systému učitelia a žiaci prírodovedných predmetov vzorové ZŠ a SŠ vybrané medzi dátové centrá

     Detskí ombudsmani

        viac...

     Kancelária ombudsmana SR

     - pripraviť ochranu žiakov pred patopsychologickými javmi                              - umožniť konzultácie problémov s odborníkmi                                                   - vymenovať zástupcov jednotlivých tried za ombudsmanov

       Kancelária ombudsmana SR a kooperujúce školy

     Modernizácia vyučovania informatiky na SŠ

     Štátny pedagogický ústav

     - kontinuálne vzdelávanie učiteľa informatiky

     - moderné metódy a obsah vo vyučovaní informatiky
     vybraný učiteľ ostatní učitelia zapojených škôl, FPV UMB BB

     Inovatívna koncepcia vzdelávania na Gymnáziu v Žiari nad Hronom - "Škola s európskym rozmerom"

        viac...

     Európsky sociálny fond

     MŠ SR, BBSK

     - pripraviť a implementovať inovatívnu koncepciu vzdelávania

     - zmeniť tradičný spôsob vyučovania na vyučovanie podporujúce aktívne učenie sa žiakov, podporovať individuálnu voľbu vzdelávacej cesty

     - pripraviť Školský vzdelávací program, učebné osnovy a štandardy

     - vytvoriť metodické materiály (pracovné listy, projekty vyučovacích celkov)

     učitelia a žiaci školy v 4. ročníku štvorročného štúdia, nepriamo ostatní žiaci školy i budúci žiaci spolupráca s dvoma ďalšími školami, ŠPÚ, FPV UMB Banská Bystrica
                 
         
       
     Biológia                
      
      

     Názov projektu

     Výzva / Grant

     Cieľ projektu

     Cieľové skupiny

     Vyučovanie spojené s praxou

     - projekt sa pripravoval        - očakávali sme výzvu v rámci Enviroprojektu

     - priblížiť prírodné javy žiakovi (BIO - GEO)                                                                                  - spojiť vyučovanie a  praktické uplatnenie priamo na hodine

     III. a V. osemročného štúdia 

      
      Informatika - Fyzika
      
      
     Názov projektu Výzva / Grant Cieľ projektu Cieľové skupiny Partneri

     Myslíme ekologicky

          viac....

     Nadácia Slovak Telekom

     - zvýšiť úroveň vzdelávania v environmentálnej oblasti s využitím IKT a medzi­predmetových vzťahov (FYZ - INF)

     - realizovať žiacke tímové projekty

     - besedy a exkurzie
     všetci žiaci INF a FYZ  SEZ s.r.o.