• Školský rok 2011/2012

    • Projekty realizované v školskom roku 2011/2012

                            

      
     Názov projektu Výzva / Grant Cieľ projektu Cieľové skupiny Partneri

     EUROBIKE

     stránka projektu

     SAAIC
     • medzinárodná spolupráca v programe „Školské partnerstvá COMENIUS“
     • cieľom projektu je zvýšiť environmentálne uvedomenie a zmeniť postoj k spôsobu dopravy u všetkých, ktorí sú spätí so školou
     • aktivity sú zamerané na projektové stretnutia, rozvíjanie komunikačných zručností , propagáciu bicyklovania a cykloturistiky v domovských krajinách, využívajú sa moderné komunikačné prostriedky a IKT (sociálne siete, tvorba videí,...)
     žiaci, učitelia školy

     sedem škôl z krajín EÚ

     Belgicko, Rakúsko, Chorvátsko, Poľsko, Švédsko, Holandsko, Slovinsko

      

     Čítaj pozorne, argumentuj presvedčivo, debatuj odborne

     stránka projektu

     Nadačný fond Telekom pri Nadácii Intenda

      

     Podpora inovácií vo vzdelávaní 2011

     • cieľom projektu je rozvíjať kritické myslenie žiakov cez vedenie debaty, polemiky, sporu, podporiť tvorivú prácu s odborným textom, naučiť ich tvoriť vlastné myšlienkové konštrukty a správne argumentovať
     žiaci, učitelia školy Castrum Susol, Svetielko nádeje, RÚVZ, Štátny archív Kremnica,...

     Lego Education – aj technika môže byť zaujímavá

      

     Nadácia ZSNP a Slovalco
     • rozvíjať technickýé zručnosti žiakov,
     • rozvíjať osobnostné charakteristiky tvorivou prácou v tíme,
     • spolu­pracovať na aktivitách so žiarskymi školami,
     • motivovať žiakov k technickým smerom VŠ
     žiaci a učitelia INF, FYZ, TECH, krúžok ROBOTIKA, Mladý výskumník žiarske školy

     Daruj čas, prines úsmev

     skupina facebook

     Nadácia VÚB
     • terapeutický program pre detských onkologických pacientov v Banskej Bystrici
     • projekt riadi a financovanie zabezpečuje Svetielko nádeje
     dobrovoľníci zo žiakov GMRZH Svetielko nádeje
     Dobrovoľníctvo na Gymnáziu Milana Rúfusa  
     • podporovať činnosť dobrovoľníkov z radov žiakov
     • čistenie žiarskej synagógy
     • čistenie žiarskeho cintorína
     dobrovoľníci zo žiakov GMRZH

     Svetielko nádeje

     Castrum Susol

     Zriadenie učebne kontinuálneho vzdelávania

     MPC Bratislava

     • zriadiť učebňu kontinuálneho vzdelávania pre PZ a OZ regiónu
     PZ a OZ v regióne  MPC Bratislava

     Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách

     ÚIPŠ
     • inovovať a zmodernizovať obsah vzdelávania a metód vo vyučovaní
     • využívať IKT vo vzdelávaní
     vybraní učitelia ostatné vybrané školy

     Detskí ombudsmani

        viac...

     Kancelária ombudsmana SR
     • pripraviť ochranu žiakov pred patopsychologickými javmi                             
     • umožniť konzultácie problémov s odborníkmi         
     • vymenovať zástupcov jednotlivých tried za ombudsmanov

     volení zástupcovia jednotlivých tried

     Mgr. Kohútová Zuzana
      

     Kancelária ombudsmana SR a kooperujúce školy