• Informácie pre uchádzačov

    • Prezentačné materiály

     Prezentáciu o školskom vzdelávacom programe, učebných plánoch, aktivitách školy, ale aj informácie o projektoch, prijímacom konaní a spôsobe ukončovania štúdia nájdete v informačných materiáloch:

     ♦ Prezentácia o škole (format pdf) - prezentácia o škole

     ♦ Bulletin o škole (format pdf) - informačný leták

     ♦ Film o škole - (formát mpg - 640 MB) - Jeden deň v škole

      

      

     Čo ponúkame našim žiakom?

      

     • Kvalitná príprava na štúdium na vysokých školách - vysoká úspešnosť absolventov pri prijímaní na slovenské i zahraničné VŠ (priemerne 98 %)
     • Výučba piatich cudzích jazykov s rozšírenou časovou dotáciou (anglický, nemecký, ruský, francúzsky a španielsky)
     • Bohatý výber voliteľných predmetov podľa záujmu žiakov
     • Zapájanie žiakov do súťaží, workshopov, školských projektov
     • Dosahovanie výborných výsledkov na súťažiach a konferenciách u nás i v zahraničí, spolupráca s odborníkmi a vysokými školami pri výskumných projektoch
     • Nadštandardné zariadenie učební a kvalitne vybavené odborné učebne a laboratóriá, práca s modernými meracími prístrojmi a pomôckami.
     • Vlastné výučbové materiály (učebné texty, pracovné zošity, banky úloh).
     • Programovanie v jazyku Python, programovanie mobilných aplikácií a hardvéru (micro: bit), 3D tlač.
     • Prístup na internet pre žiakov v každej triede a odbornej učebni
     • Bohato vybavená školská knižnica s odbornou i krásnou literatúrou
     • Poznávacie exkurzie do anglicky, francúzsky, nemecky, rusky a španielsky hovoriacich krajín (Londýn, Paríž, Barcelona, Budapešť, Praha, Viedeň,...) a zahraničné výmeny žiakov
     • Zapájanie žiakov do prípravy a realizácie projektov a akcií školy
     • Podpora talentovaných žiakov
     • Bohatá ponuka záujmových krúžkov, podpora aktivít mladých dobrovoľníkov - návštevy detskej onkológie, domova dôchodcov, úprava židovského cintorína, mladí záchranári a hasiči, pod.
     • Stravovanie vo vlastnej školskej jedálni, služby školského bufetu
     • Tvorivá, priateľská a partnerská atmosféra v škole

      

      


     Aktualizácia 04. 03. 2019