• Výberové konanie na miesto riaditeľa/riaditeľky školy

  • Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja 

   podľa § 4 ods. (1) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

   vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky školy Gymnázium Milana Rúfusa.

   Všetky podrobnosti nájdete na webe BBSK alebo v priloženom dokumente: