Navigácia

Aktuálne - vyhodnotenie Obchodné súťaže - prehľad výsledkov Aktuálne - vyhlásenie

Obchodná súťaž

Aktuálne - vyhodnotenie

OZNÁMENIE O VYHODNOTENÍ  PONÚK

prijatých vo verejnej obchodnej súťaži na uzavretie najvýhodnejšej zmluvy

o nájme nebytových priestorov

(prenájom časti oplotenia za účelom umiestnenia reklamných zariadení)

zverejnenej dňa 18. augusta 2020

Podľa § 9a zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja účinnými od 1. marca 2020 boli na základe predložených ponúk vybraní uchádzači:

 

NUBIUM, s.r.o., Trenčianska 55, 821 09 Bratislava

 

Akzent BigBoard, a.s., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava

 

APRINT, s.r.o., Šoltésovej 19, 965 01 Žiar nad Hronom

 

 

Žiar nad Hronom 3. septembra 2020

 

Ing. Dana Paálová, riaditeľka školy

 

 

Zverejnené dňa 03. 09. 2020

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria