Navigácia

Aktuálne Obchodné súťaže - prehľad výsledkov

Obchodná súťaž

Aktuálne

OZNÁMENIE O VYHODNOTENÍ  PONÚK

prijatých vo verejnej obchodnej súťaži na uzavretie najvýhodnejšej zmluvy o nájme nebytových priestorov

zverejnenej dňa 05. 02. 2018

Podľa čl. II § 9a zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja účinnými od 1. novembra 2012 boli na základe predložených ponúk vybraní uchádzači:

 • za účelom umiestnenia reklamných zariadení:

Miloslav Fojtík – ROLVIS, Žiar nad Hronom

Augustín Šipikal – SLOVKONTAKT, Žiar nad Hronom

GLOBE – Maroš Čerťaský, Žiar nad Hronom

 • za účelom prevádzkovania školského bufetu:

Patrícia Paučová, Námestie mieru 1394/9, 962 12 Detva

 

Žiar nad Hronom, 22. 02. 2018

Ing. Dana Paálová, riaditeľka školy

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria