Navigácia

Opis aktivity Výstupy - charakteristika Výstupy - prehľad

Aktivity - odborné predmety

Inovácia predmetov vo vzťahu človek – príroda, spoločnosť, matematika a práca s informáciami

Opis aktivity

 

Cieľ aktivity

Vytvoriť inovatívne a komplexné učebné materiály s podporou informačných a komunikačných technológií, zaviesť moderné metódy a formy výučby v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, literárny seminár, seminár z chémie, seminár z biológie, fyzika, dejepisný seminár, geografia, spoločensko-vedný seminár, geografia, matematika a informatika s dôrazom na kľúčové kompetencie žiakov.

Popis aktivity

Účelom tejto aktivity je vytvorenie a inovácia komplexných učebných materiálov ako aj zavedenie moderných a inovovaných vzdelávacích metód a foriem vyučovania, a to metóda brainstormingu, pojmové mapovanie, metóda aktívneho čítania, dramatizácia, aktívne písanie, didaktické hry, kritické myslenie, interaktívna prednáška, prípadové štúdie a pod. v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, literárny seminár, seminár z chémie, seminár z biológie, fyzika, dejepisný seminár, geografia, spoločensko-vedný seminár, geografia, matematika a informatika s dôrazom na získanie kľúčových kompetencií žiakov: 

 • spôsobilosť k celoživotnému učeniu sa
 • sociálne komunikačné spôsobilosti
 • spôsobilosť riešiť problémy
 • občianske spôsobilosti
 • sociálne a personálne spôsobilosti
 • pracovné spôsobilosti
 • spôsobilosti v oblasti ovládania IKT
 • spôsobilosti v oblasti vnímania a chápania kultúry.

 

Modernizácia a zefektívnenie vyučovacieho procesu v uvedených maturitných predmetoch zlepší pripravenosť žiakov na ďalšie štúdium na všetkých typoch vysokých škôl, ale zároveň aj na uplatnenie v praxi a v osobnom živote.

Výstupy v aktivite:

a) komplexné učebné materiály pre nasledovné predmety:

 • slovenský jazyk a literatúra
 • literárny seminár
 • seminár z chémie
 • seminár z biológie
 • fyzika
 • dejepisný seminár
 • geografia
 • spoločenskovedný seminár
 • matematika
 • informatika

 

b) videosekvencie pre nasledovné predmety:

 • slovenský jazyk a literatúra
 • literárny seminár
 • dejepisný seminár

 

Obsah komplexného učebného materiálu:

 • učebné texty
 • pracovné zošity, pracovné listy, cvičebnica
 • metodické príručky
 • banky úloh

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria