Navigácia

Register zmlúv, faktúr

Úvodné informácie

Register zmlúv, objednávok a faktúr

Gymnázium Milana Rúfusa

v Žiari nad Hronom

 

Gymnázium Milana Rúfusa v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňal zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s nariadením vlády SR č. 118/2011 Z.z., ktorým sa ustanovila hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú

zverejňovalo zmluvy, faktúry a objednávky uzatvorené po 1. januári 2011 na svojom webovom sídle.

Pri zverejňovaní zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr postupujeme naďalej v súlade s uvedeným zákonom v spojení so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektrorých zákonov.

Do platnosti vstúpil od 1. januára 2011 zákon č. 382/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento zákon opäť zmenil spôsob zverejňovania zmlúv, faktúr i objednávok.

Na základe Metodického pokynu č. 003/2011/MP BBSK k povinnému zverejňovaniu zmlúv, objednávok a faktúr v podmienkach BBSK od 01. novembra 2011 tieto budú zverejňované v Centrálnom registri zmlúv, objednávok a faktúr BBSK, ktorý nájdete tu:

register organizácie - IČO: 00160881.

 

Ing. Dana Paálová                                        

riaditeľka školy                                           


Aktualizované: 15. 08. 2019

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria