Navigácia

Informácie pre uchádzačov

Prezentačné materiály

Prezentáciu o školskom vzdelávacom programe, učebných plánoch, aktivitách školy, ale aj informácie o projektoch, prijímacom konaní a spôsobe ukončovania štúdia nájdete v informačných materiáloch:

♦ Prezentácia o škole (format pdf) - prezentácia o škole

♦ Bulletin o škole (format pdf) - informačný leták

♦ Film o škole - (formát mpg - 640 MB) - Jeden deň v škole

 

 

Čo ponúkame našim žiakom?

 

 • Kvalitná príprava na štúdium na vysokých školách - vysoká úspešnosť absolventov pri prijímaní na slovenské i zahraničné VŠ (priemerne 98 %)
 • Výučba piatich cudzích jazykov s rozšírenou časovou dotáciou (anglický, nemecký, ruský, francúzsky a španielsky)
 • Bohatý výber voliteľných predmetov podľa záujmu žiakov
 • Zapájanie žiakov do súťaží, workshopov, školských projektov
 • Dosahovanie výborných výsledkov na súťažiach a konferenciách u nás i v zahraničí, spolupráca s odborníkmi a vysokými školami pri výskumných projektoch
 • Nadštandardné zariadenie učební a kvalitne vybavené odborné učebne a laboratóriá, práca s modernými meracími prístrojmi a pomôckami.
 • Vlastné výučbové materiály (učebné texty, pracovné zošity, banky úloh).
 • Programovanie v jazyku Python, programovanie mobilných aplikácií a hardvéru (micro: bit), 3D tlač.
 • Prístup na internet pre žiakov v každej triede a odbornej učebni
 • Bohato vybavená školská knižnica s odbornou i krásnou literatúrou
 • Poznávacie exkurzie do anglicky, francúzsky, nemecky, rusky a španielsky hovoriacich krajín (Londýn, Paríž, Barcelona, Budapešť, Praha, Viedeň,...) a zahraničné výmeny žiakov
 • Zapájanie žiakov do prípravy a realizácie projektov a akcií školy
 • Podpora talentovaných žiakov
 • Bohatá ponuka záujmových krúžkov, podpora aktivít mladých dobrovoľníkov - návštevy detskej onkológie, domova dôchodcov, úprava židovského cintorína, mladí záchranári a hasiči, pod.
 • Stravovanie vo vlastnej školskej jedálni, služby školského bufetu
 • Tvorivá, priateľská a partnerská atmosféra v škole

 

 


Aktualizácia 04. 03. 2019

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria