Navigácia

Projekty v škole Školský rok 2011/2012 Školský rok 2010/2011 Školský rok 2009/2010 Školský rok 2008/2009 Myslíme ekologicky Eurobike Lego Education

Projekty

Projekty v škole


Pripravovaním a realizovaním projektov sa snažíme napĺňať ciele, ktoré sme si určili v koncepčnom zámere školy:

 • zintenzívniť výchovné pôsobenie školy na žiaka (prevencia drogových závislostí a sociálno-patologických javov, environmentálna výchova, výchova k slušnému správaniu v škole i na verejnosti, atď.)
 • viesť žiakov k zdravému životnému štýlu a k aktívnemu a zmysluplnému využívaniu voľného času
 • priblížiť školu potrebám reálneho života

Realizácia projektov umožňuje napĺňať jednu z priorít školy - neustále zvyšovanie kvality a efektivity vzdelávacieho procesu.

V súčasnosti sú projekty to, čo nás – učiteľov i žiakov, posúva ďalej, k modernému chápaniu vzdelávania. Pomáhajú materiálno-technickému rozvoju, ale zároveň učia aktívnemu prístupu k poznatkom v jednotlivých oblastiach. Výstupy z projektov zviditeľňujú činnosť školy na verejnosti, a tak formujú kladný postoj rodičov, ale i širokej verejnosti ku škole.

V našej škole má tvorba a realizácia projektov už dlhoročnú tradíciu. Postupne sa pre nás stala samozrejmou súčasťou života. Každoročne ich realizujeme niekoľko - od jednoduchých až po veľmi náročné.Toto všetko by sa nedalo uskutočniť bez finančnej podpory grantov z nadácií a fondov, zapájaním sa do rôznych výziev.

V každom školskom roku sa nám podarí na škole realizovať niekoľko projektov. Ide o projekty celoškolské, projekty s medzinárodnou účasťou, ale i projekty dotýkajúce sa len niekoľkých tried.


Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria