Navigácia

Gymnázium Milana Rúfusa

  Základné údaje

 

   

Gymnázium Milana Rúfusa

Ul. J. Kollára 2

965 01 Žiar nad Hronom

Tel. č.    045/672 56 30          

Fax : 045/672 5630

E - mail: sekretariat@gymzh.sk

   

Riaditeľka školy:

Ing. Dana Paálová

 riaditelka@gymzh.sk

Zástupkyňa riaditeľky školy:

Mgr. Barbora Kinková

 zastupca@gymzh.sk

 

 Študijné odbory  

 

  Študijný odbor, zameranie  Číslo študijného odboru

Triedy

Gymnázium

7902 J

1. - 4. ročník

PRIMA - SEXTA

   Gymnázium

7902 5

SEPTIMA - OKTÁVA

 

 

 Profil absolventa školy:

Profil absolventa nášho gymnázia zohľadňuje 2 základné aspekty:

na jednej strane je to štátny vzdelávací program a ním stanovený štandard pre absolventov gymnázií,

na druhej strane sú to špecifiká našej školy a jej školského vzdelávacieho programu.

 

⇒ Osobnostná zrelosť absolventa

 • Vie vnímať okolnosti, v ktorých sa nachádza, rozumie im, je schopný tvorivo riešiť problémy, pracovať aj v náročných záťažových podmienkach
 • Vie rozpoznať svoje potreby a ich oprávnenosť, dokáže regulovať svoje správanie, je tolerantný, rešpektuje všeľudské mravné hodnoty, uznáva ľudské práva
 • Vie prijímať uvážené rozhodnutia, dokáže sledovať stanovený cieľ, prekonávať prekážky
 • Má záujem o problémy miestneho spoločenstva, snaží sa zaujať aktívny postoj, byť iniciatívny

Pohyb absolventa v spoločnosti

 • Rozumie fungovaniu spoločnosti, v ktorej žije, pozná jej hodnoty a normy, vystupuje angažovane a aktívne
 • Vie vytvárať efektívne medziľudské vzťahy, vie skúmať alternatívne možnosti, riešiť konflikty
 • Má základné skúsenosti s prácou v tíme, dokáže spolupracovať na spoločných úlohách
 • Jasne dáva najavo svoje rozhodnutia, nezapája sa do nezvoleného, nebezpečného, neetického konania, odmieta provokáciu
 • Má pocit spolupatričnosti, vie sa identifikovať so skupinou, v ktorej pôsobí, regiónom,  štátom, v ktorom žije
 • Chápe odlišnosti medzi jednotlivými kultúrami, ctí si tradície rôznych národov, uvedomuje si význam tolerantného spolužitia so všetkými národmi a národnosťami
 • Je zorientovaný v ekologickej a environmentálnej problematike, aktívne pristupuje k tvorbe a ochrane životného prostredia

Príprava absolventa na povolanie

 • Je pripravený zvládnuť požiadavky ním vybranej európskej vysokej školy, má kompetencie pre celoživotné vzdelávanie
 • Je pripravený ďalej cieľavedome pracovať na svojom odbornom i osobnom raste, je zodpovedný za vlastné vzdelávanie, vie si stanoviť životné ciele a stratégie ich napĺňania
 • Pozná dostupné príležitosti na ďalšie vzdelávanie
 • Je zorientovaný v hlavných skupinách povolaní v blízkej spoločnosti, má všeobecnú predstavu o svojom životnom smerovaní v najbližších rokoch

Všeobecné znalosti absolventa

 • Má  všeobecný kultúrno-spoločenský rozhľad v jednotlivých vedných oboroch, ktoré mu umožňujú kriticky a tvorivo myslieť
 • Je plne gramotný, ovláda rôzne spôsoby komunikácie v rodnom jazyku- vo forme ústnej aj písomnej, vhodne ich podľa kontextu volí, číta s porozumením texty, symboly, grafy
 • Vie plynule komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, využívať ich v ústnom i písomnom styku, dokáže pracovať s cudzojazyčnou literatúrou
 • Dokáže samostatne vyhľadávať, hodnotiť, spracovávať  a tvorivo využívať rôzne zdroje informácií
 • Je schopný osvojené pohybové a športové činnosti uplatniť v štruktúre svojho pohybového režimu, pohyb je súčasťou jeho starostlivosti o zdravie

Má poznatky o správnej výžive a zdravom životnom štýle, o ochrane zdravia, vie ako sa starať o svoje psychické a fyzické zdravie
 


Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria