• Školský parlament

    ustanovený podľa § 26 zákona 596/2003 Z. z. Zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    Charakter a úlohy

    Školský parlament je orgán slúžiaci pre žiakov Gymnázia v Žiari nad Hronom.

    Školský parlament sa pri svojej činnosti riadi ustanoveniami určenými v § 26 zákona 596/2003 Z. z. Zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Školský parlament pozostáva zo 16 členov. Školský parlament sa stretáva podľa potreby a podľa aktuálnych prebiehajúcich akcií, ktoré sa konajú v škole či v meste aspoň 1-krát za mesiac. Zasadnutia sú zvolávané predsedom/predsedníčkou školského parlamentu. Počas vyučovania môže zasadnúť len 1 hodinu v mesiaci. Zo zasadnutia sa zostavuje správa a podáva sa riaditeľke školy.

    Školský parlament je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania, reprezentuje žiakov gymnázia a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľke a vedeniu školy. Školský parlament sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania, podáva návrhy na mimoškolskú činnosť i podujatia, ktoré zároveň organizuje. Školský parlament iniciuje školskú záujmovú činnosť, podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.

    Úlohou zástupcov jednotlivých tried je podávať návrhy, nápady, sťažnosti či projekty za svojich spolužiakov. Školský parlament pomáha pri organizácii školských kultúrnych akcií, súťaží, charitatívnych zbierok a rieši aktuálne problém žiakov školy. Školský parlament riešenia a návrhy konzultuje s vedením školy. Zapája sa do aktivít organizovaných Centrom voľného času v Žiari nad Hronom. Na zasadnutiach sa zúčastňuje pravidelne aj zástupca pedagógov – koordinátor školského parlamentu.

    Práva školského parlamentu

    Školský parlament je ustanovený podľa § 26 zákona 596/2003 Z. z. Zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a má tieto práva a kompetencie:

    a) právo byť informovaný o pláne práce školy,

    b) právo podávať návrhy na použitie časti finančných prostriedkov rodičovského združenia, ktoré sú určené pre žiakov,

    c) právo podávať návrhy na zmenu či doplnenie vnútorného poriadku školy,

    d) právo podávať návrhy na estetizáciu interiéru školy,

    e) právo obrátiť sa na vedenie školy v prípade nerešpektovania práv dieťaťa či ich porušovania zo strany pedagógov či spolužiakov,

    f) právo organizovať po dohode s vedením školy podujatia, akcie a súťaže pre žiakov,

    g) právo informovať o svojej činnosti a pripravovaných podujatiach prostredníctvom školského rozhlasu, nástenných novín, integrovanej stránky školy a lokálnej televízie,

    h) podávať návrhy na úsporu energií a ochranu majetku školy a aktívne sa na nich podieľať.