Navigácia

Všeobecné informácie Ponúkame uchádzačom Harmonogram prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021 Kritériá pre prijímacie konanie - 1. ročník štvorročného štúdia Prihláška na štúdium Kritériá pre prijímacie konanie - 1. ročník osemročného štúdia PRIMA Obsah prijímacích skúšok pre štvorročné gymnázium Obsah prijímacích skúšok pre osemročné gymnázium Prípravný kurz - 5. ročník Prijímacie konanie - 4-ročné štúdium - II.kolo

Prijímacie konanie

OBSAH UČIVA ZAHRNUTÝ DO TESTOV PRIJÍMACIEHO KONANIA

pre osemročné gymázium - PRIMA

 

SLOVENSKÝ JAZYK

Východiskom pri zostavovaní testu z gramatiky a slohu  je učebnica pre 5. ročník:

Krajčová, J. - Kesselová, J- Sedláková, M.- Hirschnerová, Z. : Slovenský jazyk pre 5. ročník základných škôl. 1.vyd. Bratislava: SPN, 2009. 141s. ISBN 978-80-10-01787-4

Tézy  - slovenský jazyk

 1. Čítanie s porozumením (text primeraného rozsahu s faktografickými a logickými súvislosťami), po texte kontrolné otázky zisťujúce zachytenie alebo vyvodenie si informácií
 2. Delenie hlások v slovenskom jazyku, pravopisné javy: spodobovanie, vybrané slová, slabikotvorné r, l,...,  písanie hlásky – ä. Delenie slov na slabiky.
 3. Zámená:  základné - osobné a privlastňovacie
 4. Číslovky: základné a radové
 5. Podstatné mená: základné vzory (chlap, hrdina, dub, stroj,  žena, ulica, dlaň, kosť, mesto, srdce, vysvedčenie, dievča): pravopisné javy: písanie y/i v jednotlivých tvaroch, prípona –ou, -ov, vlastné podstatné mená - písanie veľkých písmen, kategórie - rod, číslo, pád, vzor, životnosť/ neživotnosť. Tvorenie požadovaných pádov- skloňovanie.
 6. Prídavné mená: len vzory pekný a cudzí, stupňovanie prídavných mien – pravopisné javy: písanie y/i v jednotlivých tvaroch
 7. Slovesá: len informatívne, z učiva 1. stupňa – osoba, číslo, čas
 8. Slovná zásoba: antonymá, homonymá, synonymá, jednovýznamové a viacvýznamové slová, príslovia, porekadlá, pranostiky, prirovnania. Tvorenie citovo zafarbených slov (kladne aj záporne, napr. ruka – rúčka, ručička – ručisko, -á....). Tvorenie slov predponami – podčiarknutie predpony v slove.
 9. Vety podľa obsahu – oznamovacia, rozkazovacia, opytovacia, želacia.
 10. Prestávka, sila hlasu, dôraz, hlavný slovný prízvuk. Slovosled.

           + pravopisná doplňovačka

 Tézy -  sloh:

 1. Pozdrav a  pohľadnica, písanie adresy
 2. Správa, oznámenie
 3. Jednoduchý opis osoby
 4. Osnova textu
 5. Interview
 6. Inzerát
 7. Jednoduché rozprávanie 

 

Východiskom pri zostavovaní testu z literatúry je učebnica pre 5. ročník:

Krajčovičová, J. - Krajčovičová, J. : Literárna výchova pre 5. ročník základných škôl. 1.vyd. Prievidza: Združenie EDUCO, 2010. 136 s. ISBN 978-80-89431-09-0

 Tézy -  literatúra:

 1. Rozprávka (znaky, rozdelenie rozprávok; autori, zberatelia – uviesť príklad)
 2. Povesť (znaky, rozdelenie povestí, porovnanie povesť/ rozprávka)
 3. Ľudové piesne (rozdelenie, príklady)
 4. Ľudová slovesnosť: hádanky, vyčítanky, príslovia, porekadlá, pranostiky...
 5. Báseň (téma, hlavná myšlienka, strofa, verš, rým, personifikácia, metafora, epiteton, prirovnanie, zdrobneniny;  autori poézie pre deti – uviesť príklad)

 

MATEMATIKA

Obsah prijímacích skúšok tvorí učivo 5. ročníka základnej školy.


VZOROVÉ TESTY na prijímacie skúšky

smiley matematika: Vzorovy_test_matematika.pdf

 


Aktualizácia: 03.10.2016

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria