Navigácia

Všeobecné informácie Ponúkame uchádzačom Harmonogram prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021 Kritériá pre prijímacie konanie - 1. ročník štvorročného štúdia Prihláška na štúdium Kritériá pre prijímacie konanie - 1. ročník osemročného štúdia PRIMA Obsah prijímacích skúšok pre štvorročné gymnázium Obsah prijímacích skúšok pre osemročné gymnázium Prípravný kurz - 5. ročník Prijímacie konanie - 4-ročné štúdium - II.kolo

Prijímacie konanie

Obsah prijímacích skúšok pre štvorročné gymnázium

OBSAH UČIVA ZAHRNUTÝ DO TESTOV PRIJÍMACIEHO KONANIA

pre štvorročné gymnázium

SLOVENSKÝ JAZYK

 • Zvuková rovina (hlásky, spodobovanie, zákon o rytmickom krátení, výslovnosť a pravopis cudzích slov, vybrané slová, základné pravidlá správneho písania, interpunkčné a diakritické znamienka, pravopisné cvičenie – doplňovačka...)

 

 • Lexikológia (slovo, slovná zásoba a jej delenie – historizmy, archaizmy, zastarané slová, slang, nárečové slová, cudzie slová, neologizmy, expresívne a neutrálne slová, básnické slová, knižné slová, spisovné, nespisovné slová..., synonymá, homonymá, antonymá, metafora, metonymia, združené pomenovania, frazeologizmy – príslovie, porekadlo, pranostika, prirovnanie, tvorenie slov – odvodzovanie, skladanie, skracovanie, preberanie slov z cudzích jazykov)

 

 • Morfológia – tvaroslovie (slovné druhy, ich delenie  a gramatické kategórie)

 

 • Syntax - skladba (vetné členy, sklady, vety a ich delenie- jednoduchá veta a súvetie)

 

 • Sloh (jazykové štýly – hovorový, umelecký, administratívny, rečnícky, náučný, publicistický; slohové postupy – rozprávací, opisný, informačný, výkladovo – úvahový; slohové žánre – správa, oznámenie, výklad, úvaha, prednáška, inzerát, reklama, opis, charakteristika, opis pracovného postupu ....)

 

 • Čítanie s porozumením

 

 • Literatúra (základné literárne druhy a žánre, umelecké prostriedky, rýmy a ich schémy,  ja -/on- rozprávanie, sylabická prozódia, literárne obdobia, autori a diela - 8. a 9.ročníka ZŠ)

 

Matematika

 • Test prijímacieho konania je zostavený v súlade s cieľovými požiadavkami pre základné školy - ISCED2.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria