Navigácia

Všeobecné informácie Ponúkame uchádzačom Harmonogram prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021 Kritériá pre prijímacie konanie - 1. ročník štvorročného štúdia Prihláška na štúdium Kritériá pre prijímacie konanie - 1. ročník osemročného štúdia PRIMA Obsah prijímacích skúšok pre štvorročné gymnázium Obsah prijímacích skúšok pre osemročné gymnázium Prípravný kurz - 5. ročník Prijímacie konanie - 4-ročné štúdium - II.kolo

Prijímacie konanie

Ponúkame uchádzačom

V prijímacom konaní pre šk. rok 2020/2021 plánujeme otvoriť:

 • 3 triedy na štvorročné štúdium (spolu 75 žiakov),
 • 1 triedu na osemročnom štúdium (22 žiakov).

 

Kritériá pre prijímanie do prvých ročníkov zverejníme najneksôr 28. 4. 2020 na webovom sídle školy www.gymzh.sk.

Pri prijímaní žiaka zohľadňujeme:   

 • úspešnosť na prijímacích skúškach (slovenský jazyk, matematika),
 • prospech počas štúdia,
 • úspešnosť v olympiádach a súťažiach.

 

Odovzdanie prihlášok uchádzačov vrátene osemročného štúdia:

 • do 15. mája 2020 riaditeľom základných škôl,
 • do 21. mája 2020 odošlú riaditelia ZŠ prihlášky na SŠ.

 

Prihlášky nemusia obsahovať potvrdenie zdravotného stavu uchádzača.

 

Prijímacie skúšky na štvorročné štúdium, osemročné štúdium sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania.

 

Čo ponúkame našim žiakom?

 • Kvalitnú prípravu na štúdium na vysokých školách - úspešnosť absolventov pri prijímaní na slovenské i zahraničné VŠ (priemerne 98 %).
 • Široký výber cudzích jazykov – anglický, nemecký, francúzsky, ruský, španielsky s rozšírenou časovou dotáciou, bohatý výber voliteľných predmetov.
 • Vyučovanie s využitím moderných foriem a metód v spojení s praxou.
 • Prácu v rozmanitých školských i medzinárodných projektoch, prípravu na súťaže, účasť na konferenciách, spoluprácu s odborníkmi a vysokými školami.
 • Nadštandardné zariadenie odborných učební a laboratórií, práca s modernými meracími prístrojmi a pomôckami.
 • Vlastné výučbové materiály (učebné texty, pracovné zošity, banky úloh), bohato vybavenú školskú knižnicu.
 • Poznávacie exkurzie do zahraničia (Londýn, Paríž, Barcelona, Budapešť, Praha, Viedeň,...) a zahraničné výmeny žiakov.
 • Tradičné vedecké, kultúrne i športové podujatia (Rande s vedou, Gymnaziálny ples, lyžiarsky kurz,...).
 • Programovanie v jazyku Python, programovanie mobilných aplikácií a hardvéru (micro: bit), 3D tlač.
 • Rozvíjanie digitálnych zručností s využitím medzipredmetových vzťahov.
 • Podpora talentovaných žiakov.
 • Bohatú ponuku záujmových krúžkov, podporu aktivít mladých dobrovoľníkov - návštevy na detskej onkológii, stratený cintorín, mladí záchranári, mladí hasiči,...
 • Stravovanie vo vlastnej školskej jedálni, služby školského bufetu.
 • Tvorivú, priateľskú a partnerskú atmosféru.

 


Aktualizované: 30. 03. 2020

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria