Navigácia

Dokumenty školy

Školský poriadok

Gymnázium Milana Rúfusa je stredná všeobecnovzdelávacia, vnútorne diferencovaná škola. Poskytuje vzdelávanie v štvorronom a osemronom študijnom programe i v programe s rozšíreným vyuovaním cudzích jazykov. Hlavnou prioritou je príprava žiakov na vysokoškolské štúdium a na výkon niektorých činností v správe, kultúre a alších oblastiach prostredníctvom širokej ponuky volitených a nepovinných predmetov.

Od svojho vzniku škola dosahovala výborné výchovno-vyuovacie výsledky, oho svedectvom je každorone vysoké percento úspešnosti v prijímaní na vysoké školy. Cieom školy je nadviaza na túto tradíciu. Preto sa snažíme vytvárať podnetné, kooperatívne a na mravných zásadách založené školské prostredie, kde každý mladý človek môže rozvíjať svoju sebadôveru a sebamotiváciu tak, aby o najlepšie rozvinul svoj plný potenciál. Prostredie, ktoré bude napomáha vychováva ľudí zodpovedných, čestných a schopných uplatniť sa
v spolonosti. Jeho dosiahnutie je podmienené kvalitnou a efektívnou prácou školy, pokojnou pracovnou atmosférou, rešpektovaním a dodržiavaním stanovených pravidiel.
Úspešní môžeme by len vtedy, ak sa na naplnení cieľa budú rovnakou mierou podieľať všetci zainteresovaní: učitelia, žiaci i rodičia.
Škola bude dôsledne dbať na dodržiavanie záväzných právnych noriem, ako sú Deklarácia práv dieťaťa, Listina základných práv a slobôd ako aj iné platné dokumenty vo vzahu k žiakom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy. Z uvedeného dôvodu sa ustanovuje tento Školský poriadok, ktorý sa opiera o platnú legislatívu Ministerstva školstva SR.

Žiak sa dobrovoľným rozhodnutím študovať na tejto škole zaväzuje riadne dochádzať do školy, a preto je povinný riadiť sa týmto školským poriadkom. Dodržiavanie ustanovených pravidiel Vám umožní naplniť túžbu po vzdelaní v pokojnej atmosfére.

   Školský poriadok - základný dokument (platný od 01. 09. 2019)

    Príloha 1 - Opatrenia proti šíreniu drog
    Príloha 2 - Postup prevencie kulty, sekty,...
    Príloha 3 - Postup pri šikanovaní
    Príloha 4 - Záujmové vzdelávanie
    Príloha 5 - postup pri patogogičskom hráčstve

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria