Navigácia

Úspechy školy Úspechy na súťažiach Talenty 2010 -2011

TALENTY Z NÁŠHO GYMNÁZIA

Okrem základnej úlohy gymnázia – poskytovať kvalitné a moderné všeobecné vzdelanie je jeho poslaním aj pestovať a rozvíjať talenty, pozorne sledovať zverených žiakov, profilovať ich v silných stránkach, pomáhať im v hľadaní profesijnej orientácie. Výbornou príležitosťou, ktorá preverí schopnosti žiakov, sú rôzne súťaže.

Práve ony sú často dôkazom kvality pedagogického pôsobenia učiteľov školy. Gymnázium Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom patrí k najlepším školám v regióne a v súťažiach rôznych typov sa mu v poslednom období mimoriadne darí.

Veľkú pozornosť škola venuje rozvoju jazykových zručností žiakov. A to nielen na klasických hodinách jazyka, ale aj prostredníctvom projektov, medzinárodných výmen, poznávacích zájazdov či konferencií, na ktorých sa jednotliví žiaci zúčastňujú. Príkladom je medzinárodná konferencia detských ombudsmanov v Strassburgu, na ktorej Slovensko reprezentovali žiaci žiarskeho osemročného gymnázia Andrej Matuška a Nikola Skladanová
. Systematická pozornosť jazykovému vzdelávaniu sa odráža aj na výsledkoch školy v jazykových olympiádach. V školskom roku 2010/2011 v Olympiáde francúzskeho jazyka získala Petra Lukovská druhé miesto v národnom kole.
Tradične úspešní sú ruštinári, v národnom kole olympiády skončila Zuzana Palkovičová na druhom a Petra Páleníková na treťom mieste. K novinkám gymnázia patrí aj vyučovanie španielčiny. I tu škola môže byť hrdá na víťazku národného kola olympiády, Dominiku Slušnú. Medzi najlepších v kraji patria žiaci žiarskeho gymnázia aj v Olympiáde anglického jazyka.

Rovnakú pozornosť, ako cudzím jazykom, venuje škola aj pestovaniu rodného jazyka. Aj tu patrí škole popredné miesto na Slovensku, získala ho Alžbeta Neuschlová, prvá v národnom kole v Olympiáde slovenského jazyka. Medzi gymnazistami je aj veľa recitátorov, ktorí každoročne získavajú cenné umiestnenia na Rozprávkovom vretienku, Hviezdoslavovom Kubíne, ale aj na prehliadkach v písaní esejí, vo vlastnej tvorbe...

Škola venuje nemalú pozornosť aj rozvíjaniu technických a prírodovedných talentov, ktoré sú v spoločnosti čoraz viac žiadané. V tejto oblasti prím patrí Filipovi Szabovi z kvarty, ktorý bol najmladším účastníkom Kongresu mladých bádateľov – technikov. Svojou prácou získal cenu za excelentnosť v počítačových vedách. Informatici výborne reprezentovali školu v krajskom kole Olympiády v informatike aj v Prvej lego lige.

Cieľom školy je všestranný rozvoj žiakov, preto gymnázium nezabúda ani na šport a umenie. Úspešných reprezentantov má škola vo volejbale dievčat, v atletike, plávaní... ale aj v speve, výtvarnom umení, fotografii.
Ako sa darí škole dosahovať takéto úspechy? Je to vďaka systematickej práci s talentovanými žiakmi. K nej prispieva rozmanitá krúžková činnosť, účasť vo vzdelávacích kampaniach ako Chémia na každý deň, Most (biológia), účasť v SOČ, ale aj rozvíjanie prezentačných zručností žiakov pomocou pravidelnej aktivity „Rande s vedou“.

Škola môže byť na svojich žiakov právom hrdá. A chceme veriť, že aj žiaci a absolventi Gymnázia Milana Rúfusa budú hrdí na školu, v ktorej študovali.

 

 

Popis foto č. 1 zľava doprava
Dominika Slušná, 1. miesto - celoslovenské kolo, Olympiáda v španielskom jazyku
Petra Páleníková, 3. miesto - celoslovenské kolo, Olympiáda v ruskom jazyku
Petra Lukovská, 2. miesto - celoslovenské kolo, Olympiáda vo francúzskom jazyku
Alžbeta Neuschlová, 1. miesto - celoslovenské kolo, Olympiáda v slovenskom jazyku
Zuzana Palkovičová, 2. miesto - celoslovenské kolo, Olympiáda v ruskom jazyku

Popis foto č. 2
Nikolka Skladanová, Andrej Matuška
Zástupcovia Slovenska na medzinárodnej konferencii detských ombudsmanov v Strassburgu,

 

 

Popis foto č. 3

Mladý vedec Filip Szabo

 

Popis foto č. 4

Naše volejbalistky - Majstrovstvá SR 4.miesto

 


 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria