• Úvodné informácie

    • Register zmlúv, objednávok a faktúr

     Gymnázium Milana Rúfusa

     v Žiari nad Hronom

      

     Gymnázium Milana Rúfusa v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňal zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s nariadením vlády SR č. 118/2011 Z.z., ktorým sa ustanovila hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú

     zverejňovalo zmluvy, faktúry a objednávky uzatvorené po 1. januári 2011 na svojom webovom sídle.

     Pri zverejňovaní zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr postupujeme naďalej v súlade s uvedeným zákonom v spojení so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektrorých zákonov.

     Do platnosti vstúpil od 1. januára 2011 zákon č. 382/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento zákon opäť zmenil spôsob zverejňovania zmlúv, faktúr i objednávok.

     Na základe Metodického pokynu č. 003/2011/MP BBSK k povinnému zverejňovaniu zmlúv, objednávok a faktúr v podmienkach BBSK od 01. novembra 2011 tieto budú zverejňované v Centrálnom registri zmlúv, objednávok a faktúr BBSK, ktorý nájdete tu:

     register organizácie - IČO: 00160881.

      

     Ing. Dana Paálová                                        

     riaditeľka školy                                           


     Aktualizované: 13. 12. 2023