• Lego Education

    • Lego Education - aj technika môže byť zaujímavá

      

     Projektový zámer:

     Prostredníctvom výchovno-vzdelávacieho programu Lego Education sprístupniť základy technického poznania a technických zručností všetkým vekovým kategóriám detí a žiakov, a tak u nich vytvárať pozitívny postoj k technickému vzdelávaniu.

     Finančné zabezpečenie:

     Grant na realizáciu cieľov projektu poskytla Nadácia ZSNP a Slovalco.

     Finančné prostriedky sú určené pre všetky zapojené školy pôsobiace v meste Žiar nad Hronom.

     Výška grantu: 40.000 EUR

     Špecifické ciele:

     • Zaviesť do výchovného a vzdelávacieho procesu všetkých stupňov zapojených škôl  program Lego Education zacielený na rozvoj tvorivosti a technických zručností detí a žiakov.
     • Pripraviť pedagogických zamestnancov škôl na tvorivú prácu s výchovno-vzdelávacím programom LEGO Education, tvorbu zadaní a podnietenie detí pre tvorivé myslenie.
     • Overiť zlepšenie tvorivého myslenia a praktických zručností, tímovej práce žiakov materských, základných a stredných škôl prostredníctvom súťaží a prezentácií prác zameraných na technické odbory.
     • Nadviazať užšiu spoluprácu zúčastnených škôl v oblasti motivácie žiakov na technické odbory, osloviť aj ďalšie školy, neparticipujúce na projekte.
     • Vytvoriť platformu pravidelnej spolupráce zamestnávateľov, škôl, samosprávy, úradu práce a ďalších zainteresovaných inštitúcií zameranú na komunikáciu potrieb regionálneho trhu práce (zistenia žiadaných profesií a k nim ponúkaných odborov).

     Aktivity:

     1. Vytvorenie pracovnej skupiny a vypracovanie projektu.
     2. Zabezpečenie materiálno - technického vybavenia škôl potrebného pre realizáciu projektu.
     3. Vzdelávanie učiteľov škôl a podpora práce so zadaniami.
     4. Rozvoj tvorivosti, technických zručností a motivácie žiakov vo výchovno-vzdeláva­com procese prostredníctvom programu Lego Education individuálne v zapojených školách i prostredníctvom spoločných aktivít.
     5. Organizácia Dní techniky.
     6. Podporné aktivity - workshopy na tému: Prečo technické odbory, alebo čo požaduje trh práce?
     7. Publicita projektu.

     Cieľové skupiny:

     1. Deti a žiaci materských a základných škôl, Gymnázia Milana Rúfusa a SSOŠT pôsobiacich v meste Žiar nad Hronom.
     2. Učitelia všetkých vzdelávacích stupňov žiarskych škôl podľa výberu školy.
     3. Nepriamo z dlhodobého hľadiska i zamestnávatelia v blízkom regióne.

     Výstupy:

     1. Zabezpečenie učebných pomôcok pre využitie Lega Education - súpravy, softvér a notebook, pre každú zúčastnenú školu.
     2. Odborné a didaktické zručnosti učiteľov pracovať s výchovno-vzdelávacím progra­mom Lego Education.
     3. Odskúšané námety na tvorivú prácu žiakov v skupinách.
     4. Vytvorené vlastné modely učiteľov.
     5. Elektronická zbierka námetov na rozvoj technických zručností žiakov, ktorá bude obsahovať: metodiky vyučovacích hodín, zadania žiackych prác a projektov, súťažné zadania pre všetky vekové kategórie, fotografie alebo videá z činnosti a práce žiakov, fotografie a videá z vyučovania
     6. Mestská súťaž v skladaní Lega.
     7. Workshopy pre riaditeľov, výchovných poradcov a učiteľov prírodovedných a technických predmetov, žiakov.
     8. Osvojenie základných hospodárskych a komerčných zručností,  pravidiel pre skupinovú prácu, spôsobu prezentovania a obhajovania vlastných nápadov, osobnostných charakteristík u zapojených skupín detí  a žiakov
     9. Vytvorenie pozitívneho vzťahu k technike.

     Realizácia projektu na gymnáziu

     Zapojení a vyškolení učitelia: Mgr. Slavomír Jančík, Mgr. Adela Stajníková, Mgr. Slavomíra Snopková, Mgr. Mária Wagnerová, Mgr. Dana Zacharová, RNDr. Zdena Zupková

     Zapojení žiaci: žiaci počas vyučovania fyziky, techniky a informatiky, žiaci na krúžku Robotika

     Využitie programu Lego Education:

     • programovanie a technika so súpravou Lego WEDO a softvérom na tvorbu programov
     • fyzika a technika so súpravou Lego Jednoduché stroje a mechanizmy, Obnoviteľné zdroje energie, Pneumatické systémy
     • programovanie a Robotika s LEGO NXT
     • príprava a účasť žiakov na mestskú súťaž LEGO a na FLL ligu
     • prezentácia práce na EXPOGYM 2012

     Výstupy: metodiky vyučovacích hodín a nápady na realizáciu žiackych projektov

     Fotogaléria: fotky z realizácie projektu -> tu