• Myslíme ekologicky

    •  


     Myslíme ekologicky

      

     Projektový zámer:

     Hlavným cieľom projektu je zvýšiť úroveň vzdelávania v environmentálnej oblasti s využitím IKT a medzipredmetových  vzťahov. Prioritou je realizácia žiackych tímových projektov.

      Finančné zabezpečenie:

      Grant na realizáciu cieľov projektu poskytol na základe grantového programu

     Podpora inovácií vo vzdelávaní – 10. grantové kolo

     Nadačný fond Slovak Telekom 

     pri Nadácii Intenda

     Nadačný fond Slovak Telekom

      

     Výška grantu: 5000 EUR

      Spolufinancovanie:

     • Žiarsky gymnaziálny neinvestičný fond                                    500 €
     • Rodičovské združenie pri Gymnáziu v Žiari nad Hronom      50 €
     • Vlastné zdroje                                                                             250 €

       Cieľové skupiny:

      Projekt je celoškolský. Aktivity realizujeme postupne tak, aby každá trieda riešila minimálne jednu aktivitu.

       Fotogaléria:

     ► Fotografie z exkurzie

      

     Projektový deň:

     V posledných rokoch sa stalo tradíciou venovať niekoľko novembrových dní vede a technike. V Gymnáziu Milana Rúfusa sme sa rozhodli opäť pripomenúť žiakom význam vedeckých poznatkov v živote človeka a zároveň budovať environmentálne povedomie.

     Dňa 30. 11. 2010 sme spoločne so žiakmi pripravili projektový deň s názvom „Myslíme vedecky a ekologicky“, ktorý bol zároveň vyvrcholením aktivít celoškolského projektu realizovaného s finančnou podrorou Nadačného fondu Slovak Telekom. Na pôde školy sme privítali správcu nadačného fondu, pána Mgr. Miroslava Palca.

     Projekt „Myslíme ekologicky“ sme mohli uskutočniť na základe grantového programu Podpora inovácií vo vzdelávaní ako jedna z desiatich podporených škôl v SR. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť úroveň vzdelávania v environmentálnej oblasti s využitím IKT a medzipredmetových vzťahov.

     Od začiatku tohto školského roka žiaci pracovali na individuálnych i tímových projektoch v oblasti úspor energie, využívania alternatívnych a obnoviteľných zdrojov, znižovania emisií a hodnotenia úrovne elektrosmogu. Vytvárali návrhy na zlepšenie súčasného stavu problematických oblastí v domácnostiach i v škole a overovali ich v praxi.

     Počas projektového dňa žiaci predstavili najzaujímavejšie práce, ktoré postupne vznikali na hodinách fyziky, informatiky, ale i v mimoškolskej činnosti. Prezentované projekty sa týkali rôznych oblastí vedy. Odzneli informácie o škodlivom elektromagnetickom žiarení, spotrebe elektrickej energie v domácnosti, význame katalyzátorov, využití obnoviteľných zdrojov energie, problematike skládok odpadu. Žiaci predstavili výsledky svojich meraní, modely elektrární z lega, fotodokumentáciu čiernych skládok Žiarskej kotliny. Svoje zručnosti dokázali žiaci 2. ročníka vytvorením vlastného videa „ENVIROMAN“, v ktorom poukázali na potrebu zaoberať sa ochranou životného prostredia.

     Zaujímavým oživením bola módna prehliadka, na ktorej žiačky osemročného gymnázia predviedli modely šiat zhotovené z odpadových materiálov. Sme hrdí aj na knižku „Príručka mladého ekológa“, ktorú vytvorila naša žiačka - Silvia Snopková.

     Žiacke tímy si prehĺbili kompetencie v oblasti získavania, spracúvania a prezentovania poznatkov a využívali moderné meracie prístroje, digitálnu techniku a IKT technológie. Prioritou aktivít realizovaných v projekte bolo zvyšovanie motivácie žiakov k tvorivej tímovej práci a podpora súťaživosti pri riešení praktických problémov. Snažíme sa zvýšiť nielen environmentálne povedomie zapojených žiakov, ale cez nich aj ich rodičov a obyvateľov mesta.