• Projekty v škole


    • Pripravovaním a realizovaním projektov sa snažíme napĺňať ciele, ktoré sme si určili v koncepčnom zámere školy:

     • zintenzívniť výchovné pôsobenie školy na žiaka (prevencia drogových závislostí a sociálno-patologických javov, environmentálna výchova, výchova k slušnému správaniu v škole i na verejnosti, atď.)
     • viesť žiakov k zdravému životnému štýlu a k aktívnemu a zmysluplnému využívaniu voľného času
     • priblížiť školu potrebám reálneho života

     Realizácia projektov umožňuje napĺňať jednu z priorít školy - neustále zvyšovanie kvality a efektivity vzdelávacieho procesu.

     V súčasnosti sú projekty to, čo nás – učiteľov i žiakov, posúva ďalej, k modernému chápaniu vzdelávania. Pomáhajú materiálno-technickému rozvoju, ale zároveň učia aktívnemu prístupu k poznatkom v jednotlivých oblastiach. Výstupy z projektov zviditeľňujú činnosť školy na verejnosti, a tak formujú kladný postoj rodičov, ale i širokej verejnosti ku škole.

     V našej škole má tvorba a realizácia projektov už dlhoročnú tradíciu. Postupne sa pre nás stala samozrejmou súčasťou života. Každoročne ich realizujeme niekoľko - od jednoduchých až po veľmi náročné.Toto všetko by sa nedalo uskutočniť bez finančnej podpory grantov z nadácií a fondov, zapájaním sa do rôznych výziev.

     V každom školskom roku sa nám podarí na škole realizovať niekoľko projektov. Ide o projekty celoškolské, projekty s medzinárodnou účasťou, ale i projekty dotýkajúce sa len niekoľkých tried.