• Časový harmonogram

    •  

     1) Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku

     • 30. september 2023

     najneskorší termín, dokedy si musia maturanti zvoliť predmety, z ktorých chcú maturovať a nahlásiť úroveň náročnosti spolu so špeciálnymi potrebami.

     • 15. október 2023

     najneskorší termín, dokedy môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb. 

     • 31. január 2024

     najneskorší termín, dokedy môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch, najmä ak ide o žiaka, ktorý má dlhodobý pobyt v zahraničí alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav, povoliť iný termín na zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

      

     Tlačivo    dostupné u zástupkyne riaditeľky školy a triedneho učiteľa.

      

      

     2) Termíny konania externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky

      

     Predmet Externá časť - EČ Písomná forma internej časti - PFIČ
     slovenský jazyk a literatúra 12. marec 2024

     12. marec 2024

     anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk,

     francúzsky jazyk, španielsky jazyk

     13. marec 2024

     13. marec 2024

     matematika 14. marec 2024 -

     náhradný termín externej časti a písomnej

     internej časti maturitnej skúšky

            9. až 11. apríla 2024

      

     3) Termíny konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky (ÚFIČ)

     od 20. mája 2024 do 24. mája 2024

     Harmonogram ústnych skúšok bude zverejnený v záložke "Maturitný rozpis".


     Aktualizácia: 29. 08. 2023