• Organizácia a priebeh maturitnej skúšky

    •  

     1) Organizácia maturitnej skúšky

     a) Organizáciu a konanie maturitnej skúšky upravuje:

     • Zákon č. 254/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov (školský zákon - platné znenie, účinný od 30.5.2023 do 31.08.2023),
     • Vyhláška MŠ SR č. 224/2022 Z. z. o strednej škole (vyhláška v platnom znení).

     b) Žiak môže vykonať maturitnú skúšku len z vyučovacích predmetov, v ktorých sa vzdelával.

     c) Maturitnú skúšku tvoria 4 povinné predmety:

     1)  slovenský jazyk a literatúra

     2)  povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk - povinne na úrovni B2

          (anglický, nemecký, ruský, španielsky, francúzsky)

     3)  voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov (týždenná hodinová dotácia pre predmet - najmenej 6 hodín vrátane seminárov alebo cvičení s rovnakým zameraním)

     4) ďalší voliteľný predmet

     - môže ním byť aj ďalší cudzí jazyk, z ktorého žiak vykoná len ústnu formu internej časti MS na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu.

      

        Žiak si môže zvoliť aj dobrovoľný piaty, resp. šiesty predmet (Zákon č. 245/2008 Z. z., §74, ods.7).

     d) Maturitná skúška z predmetov slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk pozostáva z externej, písomnej formy internej častiústnej  časti. Maturitná skúška z matematiky sa skladá z externej časti a ústnej časti. Ostatné predmety majú len ústnu časť maturitnej skúšky.

      

     2) Maturitná skúška z predmetu cudzí jazyk

     a) Každý žiak musí maturovať z jedného cudzieho jazyka na úrovni B2.

     b) Ďalší cudzí jazyk si môže zvoliť ako 4. maturitný predmet alebo ako dobrovoľný predmet, z ktorého vykoná iba ústnu formu internej časti MS na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu.

     c) Úrovne B1 a B2 v súlade s Európskym referenčným rámcom:

                                            B1 – nižšia úroveň                          B2 – vyššia úroveň

     Žiak na úrovni B1: Rozumie hlavným bodom zrozumiteľnej spisovnej vstupnej informácie o známych veciach, s ktorými sa pravidelne stretáva v škole, voľnom čase atď. Dokáže sa zorientovať vo väčšine situácií, ktoré môžu nastať počas cestovania v oblasti, kde sa hovorí týmto jazykom. Dokáže vytvoriť jednoduchý súvislý text na témy, ktoré sú mu známe alebo o ktoré sa osobne zaujíma. Dokáže opísať svoje skúsenosti a udalosti, sny, nádeje a ambície a stručne odôvodniť a vysvetliť svoje názory a plány.

     Žiak na úrovni B2: Rozumie hlavným myšlienkam zložitého textu na konkrétne aj abstraktné témy vrátane odborných diskusií vo svojej špecializácii. Komunikuje na takom stupni plynulosti a spontánnosti, ktorý mu umožňuje viesť bežnú konverzáciu s rodenými hovoriacimi bez toho, aby to pre konkrétneho účastníka interakcie predstavovalo zvýšené úsilie. Dokáže vytvoriť jasný, podrobný text na rôzne témy a vysvetliť svoje stanovisko k aktuálnym témam s uvedením výhod aj nevýhod rôznych možností.

      

     3) Formy maturitnej skúšky

     Externá časť maturitnej skúšky (EČ MS): 

           Jednotné, štátom zadané testy, ktoré píšu všetci maturanti v rovnaký čas. V prípade cudzích jazykov zodpovedajú obsahom a úrovňou náročnosti úrovni B2 alebo úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy (viac tu).

      

     • Slovenský jazyk a literatúra - 100 minútový test 
     • Cudzí jazyk – Úroveň B2 - 120 minútový test 
     • Matematika - 150 minútový test

      

     Viac informácií o štruktúre a zložení testov písomnej formy externej časti MS na stránke www.nivam.sk.

     Špecifikácia testov pre EČ MS 2024 z cudzieho jazyka, slovenského jazyka a literatúry a matematiky sú uvedené na stránke NIVAM:

     Žiaci môžu vykonávať externú časť maturitnej skúšky aj elektronickou formou v systéme e-Test (viac informácií získajú žiaci v prípade záujmu u triedneho učiteľa, napr. pri prihlasovaní sa na MS).

     Písomná forma internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS): 

     Písomná forma internej časti obsahuje písanie slohovej práce na jednotnú tému pre všetky školy SR. Témy sa zverejňujú na začiatku konania PFIČ. Všetci žiaci píšu prácu v rovnakom čase.

     • Slovenský jazyk a literatúra - 150 minút (jedna téma zo štyroch ponúkaných) 
     • Anglický jazyk, Nemecký jazyk, .... - 60 minútový test (centrálne vypracované zadania)

      

     Ústna forma internej časti maturitnej skúšky (ÚFIČ MS):

     Tvorí ju ústna odpoveď žiaka pred predmetovou maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní, v predmete teoretická časť odbornej zložky a v predmete praktická časť odbornej zložky si žiak žrebuje jednu zo schválených tém. Ústna odpoveď je verejná. Maturitnú komisiu tvorí predseda maturitnej komisie a dvaja skúšajúci.

     Žiak môže vykonať v jeden deň ústnu formu maturitnej skúšky najviac z troch predmetov.

      
     Časový rozsah maturitnej skúšky:

     Ústna maturita

     • Slovenský jazyk a literatúra – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď
     • Anglický jazyk – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
     • Nemecký jazyk – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
     • Francúzsky jazyk – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
     • Ruský jazyk – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
     • Španielsky jazyk – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
     • Matematika – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
     • Informatika – 30 min. príprava, 20 min. odpoveď.
     • Občianska náuka – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
     • Dejepis – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
     • Geografia – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
     • Biológia – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
     • Chémia – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
     • Fyzika – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.

      

     4) Hodnotenie maturitnej skúšky

     a) Výsledky externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti (PFIČ) sa hodnotia percentami, ústna odpoveď známkou. Na maturitnom vysvedčení sa z predmetu, ktorý má externú časť, uvádza aj percentil (úspešnosť žiaka v porovnaní s výsledkami ostatných maturantov SR z daného predmetu a úrovne).

     b) Žiak úspešne zložil maturitnú skúšku, ak úspešne zložil skúšku zo všetkých predmetov maturitnej skúšky.

     c) Ak žiak neuspel z dobrovoľného predmetu, nemá to vplyv na úspešné vykonanie maturitnej skúšky a výsledok sa ani neuvádza na maturitnom vysvedčení.

     Kedy zmaturujete?

     • Zo SJL, ANJ, NEJ alebo iného cudzieho jazyka (teda predmetov, ktoré majú externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti), ak hodnotenie z ústnej formy internej časti MŠ:

     a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 - dobrý a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získate úspešnosť vyššiu ako 25% z celkového počtu bodov alebo v externej časti získate úspešnosť vyššiu ako 33% z celkového počtu bodov

     alebo

     b) je stupeň prospechu 4 - dostatočný a v písomnej forme internej časti získate úspešnosť vyššiu ako 25% z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získate úspešnosť vyššiu ako 33% z celkového počtu bodov.

     • Z matematiky (predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej časti), ak hodnotenie z ústnej formy internej časti MŠ:

     a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 - dobrý a v externej časti maturitnej skúšky získate úspešnosť vyššiu ako 25% z celkového počtu bodov

     alebo

     b) je stupeň prospechu 4 - dostatočný a v externej časti získate úspešnosť vyššiu ako 33% z celkového počtu bodov.

     • Z ostatných predmetov, ktoré nemajú externú časť ani písomnú formu internej časti, ak hodnotenie z každej formy internej časti nebude horšie ako 4 - dostatočný.
     • Z dobrovoľného predmetu:

            a) Žiak úspešne vykoná externú časť maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu, ak v nej získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.

             b) Žiak úspešne vykoná písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu, ak v nej získa úspešnosť vyššiu ako 25 %.


     Aktualizácia: 29. 08. 2023