• Úloha výchovného poradcu

    •          Hlavné ciele činnosti výchovného poradcu na škole

      

     1. Zabezpečovať komplexnú pedagogicko - psychologickú starostlivosť o žiakov.
     2. Poradenstvo v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie žiakov.
     3. Poskytovať metodickú a informačnú pomoc žiakom, ale aj ich zákonnýcm zástupcom pri riešení osobných, osobnostných, výchovných a vzdelávacích problémov.
     4. Venovať pozornosť žiakom s poruchami učenia, správania a žiakom zo sociálne slabých rodín, ako aj žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou a talentovaným žiakom.
     5. Poskytovať konzultácie žiakom, pedagógom a rodičom pri riešení výchovných a vzdelávacíh problémov.
     6. Poskytovať informácie o vysokých školách, možnostiach štúdia a výbere vhodnej VŠ.
     7. Sprostredkovať prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o žiakov.