• Aktivity a výstupy

    • Projekt Erasmus+

     „Spoločne pre všetkých“ 

      

     Moderné metódy vyučovania

     Gymnázium Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom ukončilo projekt „Spoločne pre všetkých“, ktorý škola realizovala v rámci programu Erasmus+. Cez získaný grant škola realizovala 6 kurzov pre pedagógov školy, ktoré boli zamerané na získanie informácií o nových vyučovacích metódach s využitím internetových portálov. Bližšie informácie o projekte poskytla riaditeľka školy Ing. Dana Paálová.

     Čo bolo cieľom projektu a ako sa ciele splnili?

     Realizovaním projektu sme chceli dosiahnuť ciele:

     1. Zlepšiť riadenie školy v oblasti komunikácie so žiakmi, učiteľmi, vytvárať pozitívnu klímu, eliminovať šikanovanie a stres, zaviesť tímovú spoluprácu a riadiť školu v súlade s modernými trendmi.

     Posudzovanie naplnenia tohto cieľa je dlhodobé, za krátky čas od absolvovania kurzu boli vypracované pravidlá nediskriminácie a pre začleňovania žiakov s osobitnými potrebami do školy. V októbri 2022 bude zasadnutie Rady školy na ktorej budú predstavené návrhy ako uplatňovať princíp rovnosti na škole. V rámci PK sa vytvorila skupina pedagógov, ktorí budú po celý školský rok prinášať motivačné úlohy a cvičenia pre ostatných pedagógov, vytvára sa systém práce cez tímové úlohy. Účastníčka z pozície riaditeľky školy poskytuje možnosti technickej podpory pre učiteľov, pre tvorivé vyučovanie, vytvorili sa tímy, ktoré spolupracujú so psychológom špeciálnym pedagógom na odhaľovaní šikanovania, ale predovšetkým na jeho predchádzaní.

     2. Spoznať a vedieť implementovať nové metódy vyučovania, spoznať metódy vyučovania pre osobitú skupinu žiakov prima - kvarta, spoznať odlišnosti aplikácie metód vyučovania pre žiakov do 15 rokov a od 15 -19 rokov.

     Obsahom všetkých absolvovaných kurzov boli inovatívne metódy vyučovania. Obsah kurzov lektori prispôsobili súčasnej situácii, pretože vo všetkých krajinách Európy sa využíva aj dištančné vzdelávanie. Účastníci získali informácie o vhodných metódach pre obe vekové kategórie.

     3. Rozšíriť obsah humanitných predmetov dejepis, náuka o spoločnosti, estetika a umenie o časový úsek stredovekej histórie, renesancie v Taliansku, informovanie o regiónoch Španielska a regiónu Viedne. Medzipredmetové prepojenie s jazykmi.

     Pedagógovia zaradili do učebných osnov časový úsek stredovekej histórie, renesancie v Taliansku podľa svojich skúseností z galérií a z kurzu. Nepodarilo sa nám zabezpečiť prepojenosť učebných osnov s históriou Španielska a regiónu Viedne, pretože kurzy na ktorých by sa o týchto témach účastníci dozvedeli, neboli zrealizované.

     4. Zlepšiť si jazykové zručnosti v anglickom, nemeckom a španielskom jazyku.

     Pobyt v cudzojazyčnom prostredí pomohol účastníkom v jazykovej kompetencii. U účastníkov sa zlepšili jazykové zručnosti v anglickom, čiastočne v španielskom jazyku. Vzhľadom k tomu, že účastníčka neabsolvovala kurz v nemeckom jazyku, tak sa nesplnil cieľ zlepšiť si jazykové zručnosti v nemeckom jazyku.

     5. Vytvárať partnerstvá s účastníkmi kurzov na úrovni inštitúcií (partnerstvá medzi školami), osobné priateľstvá s účastníkmi kurzov a vytváranie komunikačných kanálov medzi žiakmi.

     Dosiahnutie tohto cieľa sme zhodnotili pokračovaním v partnerstvách s účastníkmi kurzu cez eTwinning, mailovou a inou formou komunikácie na úrovni škôl a osobných priateľstiev.

      

     Aké kurzy účastníci absolvovali?

     Účastníkmi mobilít boli pedagógovia našej školy. Výber účastníkov bol pri podávaní projektu. Sú to vyučujúci anglického jazyka, informatiky, matematiky, estetickej výchovy a náuky o spoločnosti.

     Dvaja pedagógovia absolvali v Barcelone kurz A European School for All Children. Kurzy Blended Learning: Connecting Remote and Face-to-Face Teaching, Integrating Creativity and Innovation into Teaching a ICT as a Tool for a Student-Centered Classroom boli realizované v Taliansku.

     Pri podávaní projektu sme predpokladali, že kurzy budú realizované v školskom roku 2020/2021. Pandémia COVID-19 zasiahla aj realizáciu projektu. Kurzy boli odložené na ďalší školský rok, preto sme požiadali o predĺženie projektu na 26 mesiacov.

      

     Vyskytli sa aj ďalšie problémy?

     Pandémia ovplyvnila nielen plánovaný harmonogram, ale aj výber kurzov. Pôvodne boli v projekte plánované iné kurzy.

     Po uvoľnení protipandemických opatrení vybrané kurzy boli obsadené alebo sa vôbec kurzy s vybranou témou nerealizovali. Museli sme hľadať riešenia vo výbere iných kurzov. Veľmi nám pomohli vzdelávacie inštitúcie, ktoré nám navrhli alternatívne kurzy. My sme im zadefinovali naše potreby, aké ciele chcem dosiahnuť a oni nám navrhli kurzy, ktorými by sme ciele dosiahli.

     Napriek veľkému úsiliu projektového tímu, vedenia školy i samotných účastníkov sa nám nepodarilo zrealizovať 3 štruktúrované kurzy. Napriek ochote účastníkov absolvovať aj alternatívne kurzy nebolo možné ich zrealizovať, lebo termíny kurzov boli ponúknuté až na september a október 2022. V tomto období už bol projekt ukončený.

      

     Aké dopady mal projekt na účastníkov?

     Pedagógovia na základe skúseností z kurzov diferencovane používať metódy práce s dvoma rôznymi cieľovými skupinami (do 15 rokov, nad 15 rokov). Spoznali a vedia používať vo vyučovaní rôzne platformy. Získali skúsenosti ako teoretické vyučovanie spájať s praxou, používať metódy a formy na využívanie modernej techniky, ale aj možnosti ako nebyť len v triede a vyučovať v teréne. Sú schopní využiť získané vedomosti a metodické postupy do vyučovacieho procesu a pripraviť zmeny v učebných osnovách, ktoré poskytujú aj ďalšiemu pedagógovi. Vedia využívať metódy CLIL a zaradili ich do vyučovania v novom školskom roku zábavné formy učenia sa žiakov, aby zvýšili ich záujem a motiváciu k štúdiu.

      

     Výstupy z aktivít

      

     Aktivity boli realizované vďaka Zmluve o poskytnutí grantu a jej dodatku