• Projekty 2018/2019 - popis

    • O projektoch 

     realizovaných v školskom roku 2018/2019

      

     Krajší deň

     Dobrovoľnícka činnosť starších študentov v spolupráci so Svetom zdravia, a. s. Študenti podľa záujmu pomáhajú v nemocničnom prostredí. Projekt koordinuje Eva Valentová, námestníčka riaditeľa pre úsek ošetrovateľstva.


      

      

     Zelené mesto

     Dobrovoľnícka činnosť s cieľom viesť mladých k úcte k životnému prostrediu a ekologickému mysleniu. Študenti II. B pod vedením triednej učiteľmi Mgr. Zuzany Kohútovej raz mesačne vyzbierajú odpad vo vybranej lokalite mesta a vynesú ho na zberný dvor. Projekt začal v marci 2019 a pokračuje aj v nasledujúcom roku. Aktivity financuje p. Stanislav Kubáň, ktorý prispieva študentom do triedneho fondu. Projekt je medializovaný na facebookovej stránke Zelené mesto.


      

     Kam vedie nacionalizmus a extrémizmus

     Študijná cesta do Hercegoviny a Bosny pre učiteľov. Výsledkom bola tvorba modelových hodín a ich realizácia v škole. Následne sa aktivity prezentovali pred učiteľmi ČR, SR, HR a Bosny.


      

      

      

     Rozhoduj o Európe

     Simulovaný európsky parlament, zasadania prebiehajú v češtine, slovenčine, kde študenti riešia zvolenú tézu. Ide o súťažný projekt - z regionálnych kôl sa postupuje vyššie. Spoločné finále sa konalo v Brne (postúpila Veronika Mlčeková).


      

      

     Aktívny občan, efektívny štát

     Slovensko-ukrajinský projekt, ktorý učí žiakov riešiť malé problémy vo svojom okolí. Na prvom stretnutí si žiaci vybrali projekty Altánok na šk. dvore a vybudovanie Klubu mladých.
     V prvej etape hľadali, koho osloviť, ako získať financie... Potom predstavili možné varianty riešenia. Na Altánok na dvore sa zatiaľ hľadajú finančné zdroje, Klub mladých tvorili študenti aj za pomoci mesta a mikroprojektov v MsKC. V rámci projektu sa nadviazali kontakty s Douhou na Ukrajine, kde žije naša menšina. Študenti z Douhy majú záujem učiť sa slovenský jazyk. Hľadáme možnosti na realizáciu rovesníckeho programu cez letné prázdniny.


      

     S mladými pre mladých

     Projekt Centra pre európsku politiku o vojnách na Balkáne. Marcel Juriga zo IV. B a Peťa Betková a Dáša Holinová zo IV.C v Poprade predstavili metodiku spoločnej práce zameranej na tému konfliktov v Juhoslávii, ktoré sa odohrali v rokoch 1991 - 1995. Žiaci stredných škôl z Bratislavy, Žiaru nad Hronom, Tisovca, Vranova nad Topľou a Stropkova prezentovali svoje aktivity, ktoré pripravili pre svojich rovesníkov. Podelili sa s nimi o zážitky z exkurzie na pamätných miestach v chorvátskom Vukovare a v bosnianskej Srebrenici a Tuzle. Po prezentácii skvelých projektov nasledovalo plánovanie budúcich aktivít. Marcel, Peťa a Dáša si pripravili materiál zo storytellingu, naň nadväzujúce interaktívne krížovky, prácu s pojmom genocída a predstavenie krokov, ktoré k nej smerovali.


      

     Genetické modifikácie

     V spolupráci s Občianskym združením Harpúna a Fakultou riadenia a informatiky Žilinskej univerzity. Projektu sa zúčastnili študenti III. A triedy so záujmom o biológiu, genetiku a medicínu. Absolvovaním tohto projektu v rozsahu 31 teoretických hodín získali skúsenosti s pokročilejšou biomedicínou a molekulárnou biológiou v perspektívnom odvetví genetickej analýzy a modifikácie. Táto skúsenosť im pomôže sa správne rozhodnúť, ktorý študijný odbor si vybrať neskôr pri štúdiu na vysokej škole s podobným zameraním. Projekt bol vedený Mgr. Simonou Sojkovou, odborníčkou na danú problematiku. Po absolvovaní teoretickej časti sa študenti zúčastnili praktických cvičení, ktoré sa realizovali v laboratóriách BioMedu v Martine (Martinské centrum pre biomedicínu). Študentom sa týmto projektom otvorili nové obzory v modernom a rýchlo sa rozvíjajúcom vednom odbore aplikovanej genetiky.


      

     Programovanie mobilných aplikácií

     Cieľom programu nebolo spraviť zo žiakov dokonalých programátorov, ale dať im pozitívnu skúsenosť so štúdiom pokročilejšej technickej disciplíny. Po absolvovaní programu každý žiak dokázal samostatne naprogramovať jednoduchú Android aplikáciu a tú testovať na mobilnom zariadení. Vyskúšali si programovanie najprv v jednoduchšom prostredí App Inventor a následne v profesionálnom náročnejšom prostredí Android Studio, kde sa mohli rozhodnúť pre jazyk Kotlin alebo Javu.

     Študenti pracovali v tímoch s využitím metodiky EduScrum, ktorá simulovala prácu v reálnom zamestnaní programátora. Základom bolo prenesenie zodpovednosti za vzdelávanie žiakov z učiteľa na samotného žiaka. Pedagóg bol koučom, ktorý žiakom podľa potreby pomáhal, koordinoval prácu skupín. Študenti sa učili nové veci vlastným úsilím a tímovou prácou. Okrem znalostí programovania nadobúdali pre prax dôležité soft-skills zručnosti, napr. prezentačné zručnosti, kreativitu, komunikatívnosť, tímovú prácu, schopnosť riešiť problémy a pracovať s informačnými zdrojmi, dodržiavať časový harmonogram a byť zodpovedný za zverenú úlohu.

     Žiaci riešili úlohy v tímoch pod vedením zvoleného Scrum Mastera v ucelených blokoch – šprintoch. V závere každého šprintu predstavili svoje projekty, prezentovali riešenia zadaných otázok a hodnotili prácu v skupine. Každý žiak si mohol vyskúšať rôzne roly v tíme.

     Hodiny priniesli žiakom zaujímavú a väčšinou pozitívnu skúsenosť. Niektorí dokázali svoje vedomosti úspešne odovzdať aj žiakom základných škôl a naučili ich naprogramovať jednoduchú hru na workshope „Programovanie netradične“. Zaujímavé bolo zistiť, či študenti sú tímovými hráčmi. Ani žiačky - programátorky - sa medzi chlapcami nestratili – boli v tíme vždy „platnými hráčmi“.

     Po pozitívnych ohlasoch sme sa rozhodli programovanie pre Android zaradiť do výučby Cvičení z informatiky aj v nasledujúcom školskom roku.


      

     Pamätníky na Slovensku

     Slovensko-poľský projekt o mapovaní pamätníkov 20. storočia v spolupráci s Post Bellum. Študenti 2. ročníka a KVINTY zbierali v priebehu mája – júna 2019 informácie o pamätníkoch a pripravovali ich prezentácie, resp. krátke filmové snímky. Zámerom bolo pripraviť interaktívnu mapu pre pamätníkov z V-4. Aktivity prebiehali pod vedením Mgr. Zuzany Kohútovej. Autori projektu mimoriadne ocenili Denisa Laca z III. A za krátky film o pamätníku vo Vyhniach.

     Fenomény sveta

     Projekt zameraný na fenomén VODA. Získali sme balík vzdelávacích materiálov pre žiakov a učiteľov, materiály a úlohy k danej téme, ktoré boli dostupné elektronicky. Využívali sme hlavne krátke videá BBC, ktoré boli v angličtine so slovenskými titulkami (medzipredmetové vzťahy). Ku každému videu boli interaktívne úlohy, ktoré žiaci riešili individuálne aj frontálne. Pripojená bola hra pre deti - veľká plagát, kde si lepili nálepky za splnené úlohy - na čo bolo naviazané aj hodnotenie. Súčasťou projektu bola aj Expedícia Fenomény sveta - do nej sa zapájali žiaci z domu individuálne - na youtube sledovali videá z dobrodružnej cesty youtubera Miroslava Baču - a odpovedali na otázky. Mohli vyhrať rôzne ceny - herné konzoly, smart TV a expedíciu pre celú triedu do Nórska. Zážitkové učenie realizovala Mgr. Monika Findriková s triedou TERCIA.

     Školy za demokraciu

     Vzdelávací program k tolerancii, rešpektovaniu ľudských práv a občianskych slobôd. Program o rozmanitosti a živote v demokracii, formovanie vzťahu mladých ľudí k demokracii. Aktivity sa realizovali vo forme workshopov v triede SEXTA pod vedením Mgr. Miroslavy Debnárovej.


      

     Fyzikálne merania s podporou IKT

     Využívanie novovybudovanej učebne s podporou IKT technológie SINO. Manažovanie klientských staníc žiakov z PC učiteľa umožnilo rozšírenie využívania digitálneho obsahu, rozšírenie využívania meracieho systému COACH a zefektívnenie prezentovania a zdieľania výsledkov žiakov. V spolupráci s občianskym združením Harpúna a s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja zažili študenti na seminári Cvičenia z informatiky netradičnú výučbu programovania. Pod vedením vysokoškolského pedagóga a zároveň odborníka z praxe, PaedDr. Patrika Voštinára, PhD., absolvovali 31 vyučovacích hodín zameraných na programovanie pre Android. K študentom, ktorí si seminár vybrali, sa pridali aj dobrovoľníci.