• Projekty 2016/2017

    • Prehľad projektov

     realizovaných v školskom roku 2017/2018

     Názov projektu

     Cieľ projektu

     Cieľová skupina

     Doba realizácie, spolupráca, financovanie

     Koordinátor

     Moderná škola, úspešný žiak

     Podpora inovácií vo vzdelávaní v projekte financovanom z ESF

     modernizácia vyučovania a inovatívne postupy výučby

     tvorba učebných médií, nadobúdanie a prehlbovanie profesijných kompetencií

     celoškolský projekt

     implementácia výstupov projektu v rámci trvalej udržateľnosti

     Paálová

     Zacharová

     Wagnerová

     Erasmus +

     spolupráca s partnerskými školami zo zahraničia

     kultúrna výmena, organizovanie workshopov, nácvik školských divadelných hier a iné aktivity

     výber žiakov

     partnerské školy

     Slovinsko, Fínsko, Nórsko

      

      

     2016/2017

     Panáková

     Stratený cintorín

      

      

     údržba židovského cintorína,

     aktivity pripomínajúce obete holokaustu

      

     dobrovoľníci

     Castrum Susol, ŽNO, Mesto Žiar nad Hronom

     Kohútová

      

     Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ

     inovovanie a modernizácia obsahu a metód vzdelávania príprava učiteľov s novými kompetenciami pre prácu v Modernej škole 21. storočia

      

     vybraní učitelia a nimi vyučovaní žiaci

     zapojené školy do výzvy ÚIPŠ

     Zachar Stemnický

     Zacharová

     Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre výchovno-vzdelávacie predmety

      

     Projekt CVTI SR

     - národný projekt zameraný na modernizáciu vzdelávania

     - využívanie IKT vo vyučovaní

     - inovácia metód a vzdelávania pre potreby trhu práce

     - využívanie digitálneho obsahu vo vzdelávaní

     celoškolský projekt

     implementácia a ďalšie využívanie techniky získanej v projekte

     Paálová

     Zvyšovanie efektivity vzdelávania na ZŠ a SŠ prostredníctvom elektronického testovania

      

     Projekt NÚCEM

     vytvorenie podmienok na postupné zapojenie škôl do elektronického testovania

     využívať elektronickú databázu testov NÚCEM na testovanie vedomostí žiakov

      

     celoškolský projekt

     využívanie výstupov – testov pre jednotlivé predmety a portálu pre e-Testovanie

     Paálová

     Mini-Erazmus

     spoznať život vysokoškoláka počas niekoľkých dní strávených na vybranej VŠ

     výber žiakov

     zapojené VŠ

      

     11/2016

     ŽŠR

      

     1) Projekt iKid

      

     Koordinátori projektu: Mgr. Adela Stajníková, Mgr. Barbora Kinková

     Cieľ projektu: podporiť rast novej generácie mladých podnikateľov, rozvíjať podnikateľských zručností pod vedením mentora

     Aktivity: workshopy a exkurzie, vývoj vlastného výrobku podľa návrhu prototypu

     Doba realizácie: december 2016 – máj 2017

     Zapojení žiaci: výber z tried PRIMA, TERCIA

     Spolupráca s inými školami, organizáciami a pod.:

     Rhea SK, s. r. o., Profit Conzult, s. r. o. Slovalco, a. s., Nemak Slovakia, s. r. o.

     Finančná podpora: tvorba prototypu podporená KPMG (organizátor projektu)

     Výstupy: prezentácia a videoprezentácia pred odbornou porotou, výroba prototypu

     Stručný opis: Žiaci so svojím produktom – prototypom, ktorý nazvali HOT PET postúpili do finále, prostredníctvom projektu si osvojili nové metódy spracovania informácií – napríklad zostavovaním myšlienkových máp, štylizovali sa do rôznych úloh – vynálezca, podnikateľ, manažér, projektant, zdokonalili si svoje komunikačné zručnosti. Získali certifikáty za úspešnú účasť. Druhá skupiny vytvorila prototyp PIN PEN na pripínanie špendlíkov na nástenku.

      

     2) Youth Magazine - UFO

      

     Koordinátor projektu: Mgr. Adela Stajníková

     Cieľ projektu: projekt zameraný na toleranciu + rozvoj komunikačných zručností v anglickom jazyku

     Aktivity: prispievanie do online časopisu, workshopy v Ybbs nad Dunajom, vo Viedni, v redakciách novín Kuriér, der Standard

     Doba realizácie: od februára 2016  (projekt pokračuje)

     Zapojení žiaci: zatiaľ po 10 študentov z TERCIE, KVARTY, KVINTY, I. A

     Spolupráca s inými školami, organizáciami a pod.: v projekte sú zapojené školy z krajín: Srbsko, Chorvátsko, Kosovo, Írsko, Holandsko, Švédsko, Rakúsko

     Využitie finančných prostriedkov: cesta do Ybbs nad Dunajom financovaná prostredníctvom Združenia rodičov

     Výstupy: tvorba medzinárodného online časopisu

     Stručný opis: Žiaci participovali na medzinárodnom projekte, v ktorom sú zapojené školy z rôznych krajín. V týždni od 5. 3. do 11. 3. 2017 prebiehalo v rakúskom meste Ybbs nad Dunajom prvé stretnutie „mladých žurnalistov“, ktorého sme sa zúčastnili žiačky z I. A s Mgr. Adelou Stajníkovou.  

      

     Počas týždňa absolvovali mnoho zaujímavých aktivít. Najviac ich zaujala realizácia interview na policajnej akadémii, v azylovom centre, či s primátorom mesta. Absolvovali lekciu s editorkou rakúskych novín Der Standard i diskusiu o svetových náboženstvách. Navštívili mešity a katolícky kostol. Nechýbala prehliadka rakúskych redakcií novín Kurier, Der Standard, Wiener Zeitung s následnou diskusiou so šéfredaktormi. Cestovali aj do Viedne a mesta Linz, v ktorom si nenechali ujsť expozíciu múzea Ars Electronica. Zažili množstvo zábavy a hlavne získali skvelé skúsenosti.

     Spolu so žiakmi z ostatných zapojených krajín pracovali na vytvorení časopisu UFO (uniting future online), ktorý umožňuje písať a uverejňovať články na rôzne témy. V rámci aktivít predstavili mesto Žiar nad Hronom i našu školu v krátkom videu.

     Projekt stále prebieha a žiaci sa môžu zapájať priebežne do tvorby článkov na rozmanité témy.

      

     3) Educate Slovakia

      

      

     V rámci projektu v spolupráci s agentúrou AIESEC, v dňoch od 30. januára do 2. februára 2017, naša škola privítala lektorky z Číny, Malajzie a Indočíny, ktoré študentom 1. – 3. ročníkov štvorročného štúdia KVINTY až SEPTIMY osemročného štúdia prostredníctvom prezentácii predstavili študentom krajiny, z ktorých pochádzajú. Žiaci sa zaujímavou formou dozvedeli o živote, kultúre, tradíciách a atrakciách pre turistov, a samozrejme si precvičili aj svoje jazykové a komunikačné zručnosti, keďže dorozumievacím jazykom bola angličtina.

      

     4) Rozvíjanie zručností požadovaných v 21. storočí v európskom vzdelávacom a zamestnaneckom trhu“

      

     (Developing the skills required for students to Access 21st century European education and employment market)

      

     Koordinátor projektu: Mgr. Ingrid Panáková

     Cieľ projektu: spolupráca partnerských škôl a žiakov v oblasti inovácií a výmena dobrých skúseností

     Stav realizácie projektu: Začiatkom roku 2017 sme vypracovali projekt – prihlášku pre získanie podpory na realizáciu aktivít v rámci programu Erasmus+. V aktivitách budeme pokračovať v nasledujúcom školskom roku.

      

     5) Nemčina hrou

      

     Koordinátor projektu: Mgr. Ingrid Panáková

     Spolupráca s organizáciami, partnermi: PaedDr. Renáta Juhásová, Goetheho inštitút

     Cieľ projektu: motivácia ku vzdelávaniu v druhom cudzom jazyku - nemčine

     Stručný opis: Voľba nemčiny ako druhého cudzieho jazyka je v našom regióne veľmi logická, keďže je na trhu práce stále žiadaná. Zvyšuje tak šancu absolventa uplatniť sa.

     Od 9. – 14. 6. 2017 sa trieda PRIMA, SEKUNDA a TERCIA zúčastnili aktivít, v ktorých mohli zúročiť poznatky nadobudnuté na vyučovaní.

     Vytvorili tímy, ktorých úlohou bolo počas hodiny zozbierať čo najviac bodov. Prostredníctvom hier „Abeceda“, „Domino“ a iné si zopakovali vybrané gramatické javy i slovnú zásobu.

     Po absolvovaní tejto hry boli odmenení nálepkami, odznakmi a každý dostal diplom. Poďakovanie patrí PaedDr. Renáte Juhásovej, ktorá žiakom ukázala, ako sa dá naučiť nemčina aj zábavnou formou.

      

     6) SAME WORLD – pokračovanie projektu We are not aliens

      

      „We are not aliens“  bol projekt realizovaný na našej škole v predchádzajúcom školskom roku. Jeho hlavnou myšlienkou bolo heslo: „Na Zemi nie sme mimozemšťania, spolu tu žijeme a chceme žiť.“ Projekt sa venoval všetkým typom migrácie vrátane environmentálnej a téme ľudské práva. Vyučovanie prebiehalo metódou SERVICE LEARNING – učíme sa a zároveň robíme službu iným.

     Práve aktivity týkajúce sa environmentálnej migrácii boli zaradené do 1. Európskej súťaže SAME WORLD o dobré príklady v environmentálnom vzdelávaní k udržateľ­nos­ti a v národnom kole sme obsadili 1. miesto.

     Naša  aktivita postupuje na hodnotenie Európskej hodnotiacej komisii SAME WORLD o najlepšiu európsku vzdelávaciu aktivitu.