• Výsledky projektu

    • Dejepis digitálne

     projekt realizovaný vďaka programu "e-Školy pre budúcnosť" Nadácie Orange

      

     Stručný prehľad vytvorených výstupov jednotlivých aktivít:

     Hmotné výstupy:

      

     • iWalk – prechádzka s tabletom – téma Vitajte v Kremnici (prestavenie pamiatok centra mest
     • množstvo zozbieraných fotografií z minulosti i súčasnosti regiónu (pamiatky, významné miesta, osobnosti),
     • dokumentárny film (Dominik Schmidt - IV.A) - edukačný film zameraný na prenasledovanie františkánov v období 50-tych rokov,
     • audionahrávky a textový komentár (Stanka Horváthová – III.A, Roman Debnár - KVARTA, Patrik Líška – III.B) ako podklady k prácam v EUSTORY, audionavrávky z rodinnej histórie,
     • multimediálne prezentácie – prezentácie miest, pamiatok v regióne, história olympijských hier a olympionikov,
     • letáčiky z histórie regiónu,
     • kalendár – s historickými fotografiami (uprednostili sme vzhľadom na možnú distribúciu 2D, keďže na 3D by boli potrebné špeciálne 3D okuliare, navyše historické záznamy spätne je zložité zmeniť na 3D – potrebujeme totiž v rovnakom čase mať vytvorené 2 zábery vzájomne priestorovo posunuté),
     • animácie (príbehy z histórie, predstavenie historických predmetov,...),
     • dejepisné kvízy a hry - kvízy z histórie 20. storočia a kvízy zo starovekého Ríma,
     • internetová encyklopédia – dostupná zo stránky školy (budeme ju ďalej dopĺňať),
     • 2 interné a 3 externé workshopy, viaceré besedy zamerané na bezpečnosť na internete a kyberšikanu, autorské práva,
     • mystery (snaha vsunúť hoax na stránky so školskými referátmi a sledovanie doby, kým ho odhalia- SEKUNDA, templári),
     • súťaž v zbieraní a spracovaní historických fotografií, práca s fotografiami ako výstupmi z exkurzií aj iných aktivít,
     • tematický dvoj-deň zameraný na propagáciu projektu.

      

     Nehmotné výstupy:

      

     ťažko kvantifikovateľné ukazovatele

     • rozvoj digitálnych zručností žiakov pri práci s multimédiami,
     • spracovanie informácií pomocou IKT,
     • rovesnícke vzdelávanie,
     • zmena postojov žiakov k regionálnej histórii,
     • rozvíjanie kritického myslenia, tolerantných postojov k minoritám (židovská),
     • zlepšenie kooperácie žiakov v triede i medzi ročníkmi,
     • upevnenie návykov pri bezpečnej práci s digitálnymi médiami,
     • sprostredkovanie povedomia o ochrane osobných údajov a dodržiavaní autorských práv,
     • rozšírenie medzipredmetovej spolupráce,
     • rozvoj spolupráce s mestom a ďalšími inštitúciami.