• Aktivity v projekte

    • Dejepis digitálne

     projekt realizovaný vďaka programu "e-Školy pre budúcnosť" Nadácie Orange

      

     Aktivity realizované v projekte:

     K výberu aktivít na naplnenie cieľov projektu sme pristupovali tak, aby ich plnili samotní žiaci v rôznych ročníkoch. Ťažiskom práce bola aktivita na vyučovacích hodinách dejepisu a informatiky. Niektoré rozsiahlejšie aktivity vyžadovali domácu prácu žiakov.

     Realizované aktivity môžeme rozdeliť do niekoľkých hlavných oblastí:

     1. Práca s informáciami s využitím IKT – cieľové skupiny žiakov mali príležitosť prejsť všetkými etapami práce s informáciami. Na získavanie informácií (text, obraz, zvuk) využili rôzne pramene (rozhovory, vyhľadávanie na internete, v literatúre, kronikách, fotografovanie), pričom využili rôzne digitálne technológie (PC, tablet, mobilný telefón, fotoaparát, videokamera, nahrávacie zariadenie, skener). Informácie analyzovali a spracovali vo vhodnej forme – podľa zdatnosti a veku žiakov (papier, prezentácia, web-stránka, leták, kalendár, pojmové mapy,...), pričom využili rozmanité typy softvérov (od kancelárskeho balíka po špecializované programy). V oblasti uchovávania a distribúcie informácií sa učili tlačiť, napaľovať CD a DVD, posielať e-mail, zdieľať cez google disk,...).
     2. Bezpečnosť pri práci s internetom, ochrana osobných údajov, autorské práva - Do vyučovania v jednotlivých skupinách počas vyučovania informatiky vyučujúci zaradili diskusie a aktivity zamerané na spomínané témy, pričom využili materiály dostupné na webových stránkach (www.ovce.sk. www.zodpovedne.sk, www.detinanete.sk. Najmä PRIMA a 3. ročníky absolvovali stretnutia a prednášky s odborníkmi (p. Filúsovou, p. Kováčom,) zamerané na bezpečnosť na internete, platnú legislatívu a triedy PRIMA – KVARTA na kyberšikanu. Keďže sme mali k dispozícii odborníkov v Žiari nad Hronom, neoslovili sme už www.detinanete.sk.
     3. Prepojenie vyučovania s praxou - Žiaci mali možnosť komunikovať s viacerými odborníkmi, predovšetkým v oblasti orálnej histórie, uchovávania historických prameňov v archíve. Pri vytváraní materiálov z orálnej histórie sme problémy riešili mailovou komunikáciou a spojením sa s Dagmar Kúdelovou Kopčanovou mailom a chatom. Podobne sme konzultovali využívanie konkrétneho softvéru s Martinom Cápayom. Na pôde školy sa uskutočnili 2 workshopy s Phdr. Kamilou Koza Beňovou, ktoré žiaci vnímali mimoriadne pozitívne. Úvodný sa konal vo februári – tu sa žiaci pripravili na prácu s orálnou históriou, druhý dvojdňový sa konal v závere projektu a bol prioritne orientovaný na prezentáciu a hodnotenie prác, dodržiavanie ochrany osobných údajov. Problémy sa vyskytli so zaraďovaním prednášok externých lektorov pre ťažšie zosúlaďovanie termínov školy a ich voľnej kapacity. Podarilo sa zorganizovať účasť žiakov na externých workshopoch realizovaných organizáciou Post Bellum a prehliadku archívu. Žiaci pozitívne reagovali na tvorbu vzdelávacích materiálov. Jednoduchá forma súťaží 2 družstiev ich motivovala a opakovanie týmto spôsobom sa im veľmi páčilo. Pri využití otázok z kvízu v následnom didaktickom teste vykazovali vyššiu mieru zapamätania si látky.
     4. Kompetencie zamerané na spoluprácu, zdieľanie zručností, rovesnícke vzdelávanie - Žiaci na väčšine aktivít pracovali vo dvojiciach, prípadne menších skupinách. Mali príležitosť deliť si úlohy, hodnotiť sa navzájom, byť zodpovední za zverenú úlohu, prezentovať svoje riešenia, učiť žiakov. Osvedčilo sa aj využitie rovesníckeho vzdelávania – žiaci vyšších tried pripravovali a prezentovali materiály aj súťažné úlohy pre mladších spolužiakov.
     5. Podpora hry a súťaživosti žiakov - Podarilo sa viacerými aktivitami do vzdelávania v dejepise začleniť aj formu hry. Žiaci si aj tvorbu hier, najmä kvízov, skladačiek, tajničiek,... s využitím IKT aj vyskúšali.
     6. Medzipredmetové vzťahy - Za dôležité tiež považujeme, že sa nám podarilo realizovať viaceré aktivity zamerané na medzipredmetové vzťahy a spoluprácu žiakov viacerých ročníkov, aj pre žiakov zdanlivo voľnejšie, ale predsa vzdelávacie aktivity. Okrem spolupráce medzi učiteľmi dejepisu a informatiky sa podarilo spoluprácu rozšíriť aj na hodiny slovenského jazyka, telesnej výchovy a fyziky. Nemenej významný krok sme urobili aj v oblasti regionálnej histórie a histórie miest, v ktorých žiaci žijú. Boli nútení pozerať sa okolo seba, fotografovali pamiatky v meste, okolo ktorých denne chodili bez bližšieho záujmu. Dokonca pracovali s históriou technických pamiatok. V oblasti športových aktivít predstavili a vyskúšali si historické disciplíny a predstavili žiakom slovenských olympionikov v histórii OH, ale aj súčasných úspešných športovcov školy.