• Charakteristika projektu

    •  

     We are not aliens

     Stránka projektu: http://wearenotaliens.webnode.sk/

     Koordinátor projektu: Mgr. Renata Szviteková, Mgr. Adela Stajníková

     Financovanie projektu: Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea, Medzinárodný vyšehradský fond

     Organizátor projektu: Centrum dobrovoľníctva, Banská Bystrica

     Časová realizácia projektu: 2014 – 2016

     Finančné prostriedky: viazané prioritne na financovanie aktivít projektu, a to napr. cestovné náklady pri spoločných medzinárodných stretnutiach, IKT a kancelárske potreby, občerstvenie, prenájom priestorov.

     Cieľová skupina: 30 žiakov vo veku 15 – 18 rokov

     1. Vyššie ročníky osemročného gymnázia a štvorročné gymnázium.
     2. Obyvatelia Žiaru nad Hronom a blízkeho okolia.
     3. Realizátori projektu: Žiaci Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom (dobrovoľníci, účastníci besied, adresáti informácií o histórii mesta – kalendár, komiks).

      

     Charakteristika projektu:

     Naše gymnázium sa v roku 2014 stalo partnerom medzinárodného projektu, ktorého predkladateľom je Medzinárodná asociácia interaktívnych otvorených škôl z Bosny a tútorskou organizáciou pre našu spoluprácu je Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici.

     Naším spoločným cieľom je rozvoj medzinárodnej spolupráce a sieťovania medzi školami západného Balkánu a krajinami V4 a zabezpečenie pochopenia role škôl v rozvoji demokratických procesov v komunite, prostredníctvom systému „service learning". Service learning je na Slovensku Centrom dobrovoľníctva zavádzaný od r. 2005 a ako univerzitný predmet (pri ktorého zrode a akreditácii Centrum stálo) funguje od roku 2013.

     Projekt sieťuje 10 škôl z 5 participujúcich krajín (Poľsko, Česko, Slovensko, Bosna a Hercegovina, Kosovo) a vytvára inováciu v kombinovaní školského systému a komunitného života, ako prostriedku učenia sa študentov. Do projektu sú zapojené 2 slovenské stredné školy. Jeho súčasťou je i medzinárodná výmena skúseností, účasť na zahraničnom tréningu v Bosne, či na záverečnej konferencii v Sarajeve.

     Prostredníctvom projektu si žiaci osvoja zručnosti a techniky kritického myslenia, budú spolupracovať s inými žiakmi na medzinárodnej úrovni a budú schopní využívať a aplikovať vedomosti na lokálnej úrovni – vo svojom regióne.

     Každá škola totiž plánuje realizovať aktivity zamerané na pomoc pre svoj región, pomáhať komunite. Aktivity nášho gymnázia sa budú niesť pod názvom „My nie sme cudzinci“. Hlavným zámerom je ukázať, že v komunite sme si všetci rovní a dokážeme si navzájom pomáhať. Skúsenosti a zručnosti získané na vyučovaní naši žiaci využijú na spoločné aktivity so žiakmi MŠ a ZŠ v meste, v ktorých poukážu najmä na rovnoprávnosť v spoločnosti a na realizáciu dotazníkového prieskumu na verejnosti. Rovnoprávnosť budú propagovať aj prostredníctvom posterov.

     Projekt vyvrcholí spoločným koncertom, v ktorom bude dominovať rozmanitosť veku, pohlavia, národnosti, sociálneho začlenenia a zdravotnej dispozície vystupujúcich. Žiaci v sprievode učiteľa predstavia naplnenie aktivít projektu a vytvorené výstupy na záverečnej konferencii v Soffii v Kosove.