• Výstupy - charakteristika

    • Inovácia predmetov vo vzťahu človek – cudzí jazyk a komunikácia v cudzom jazyku

     Charakteristika výstupov

      

     Vytvorené učebné materiály budú obsahovať:

     učebné texty

     • základné texty k maturitným zadaniam
     • vychádzajú z cieľových požiadaviek na UFIČ MS
     • texty a obrázkové koláže vyvolávajúce diskusiu,  kritické uvažovanie, vlastný názor, podporujúce upevňovanie a rozširovanie slovnej zásoby
     • texty slúžiace na diskusiu, podporujúce komunikáciu, predstavivosť a kritické uvažovanie

      

     pracovné zošity

     • autotesty pre žiakov + kľúče
     • vizuálne podnety
     • testy na čítanie s porozumením

      

     pracovné listy

     • zadania k textom, ktoré budú žiaci na hodinách čítať/počúvať, vrátane otázok do diskusie

      

     banka úloh

     • úlohy na overenie čítania s porozumením a testovanie porozumenia
     • testy na preverenie vedomostí z reálií
     • úlohy na situačné dialógy
     • úlohy na prácu s vizuálnym podnetom
     • úlohy rozdelené po tematických blokoch
     • gramatické testy  na prípravu na MS
     • umožňuje pracovať s modernou didaktickou technikou (hlasovacie zariadenie pri testovaní 1. a 2. úrovne Bloomovej taxonómie)
     • umožňuje aj overenie vyšších úrovní práce s obsahovým štandardom

      

     metodické príručky (návody)

     • kľúče k banke úloh
     • príručka týkajúca sa metodiky k obrázkovým kolážam, k projektovému vyučovaniu na hodinách
     • podklady na vedenie situačných rozhovorov, riešenia testov a úloh