• Prihláška na štúdium

     Tu si môžete stiahnuť prihlášku na štúdium a pokyny k jej vypĺňaniu.

      

     Základné údaje o našej škole na prihlášku:

     KÓD ŠKOLY:            000160881

     EDU ID ŠKOLY:       100011224    

     KÓD ŠTUDIJNÉHO ODBORU:   7902 J - gymnázium

     ZAMERANIE:                                všeobecné

     DĹŽKA ŠTÚDIA:                           štvorročné/osemročné

      

     Prílohy k prihláške - k podpisovaniu jedným zákonným zástupcom:

     Ďalšie informácie:

     1. Pri podávaní prihlášky na strednú školu postupujte v súlade s inštrukciami základnej školy.
     2. Podľa usmernenia zákonný zástupca podáva prihlášku elektronicky (prostredníctvom školského informačného systému), poštou (určujúci je dátum jej podania) alebo osobne.
     3. Zákonný zástupca podáva prihlášku elektronicky cez školský informačný systém (Edupage alebo eSkola) spolu s naskenovanými prílohami do termínu určeného základnou školou na potvrdenie hodnotenia. Po potvrdení prihlášky riaditeľom základnej školy a potvrdení podania prihlášky zákonným zástupcom informačný systém odošle prihlášky automaticky na všetky uvedené školy (najneskôr do 20. marca 2024). Elektronickú prihlášku zákonný zástupca podáva bez elektronického podpisu občianskym preukazom.
     4. Ak zákonný zástupca podáva prihlášku v listinnej podobe, vyplní prihlášku na tlačive 056 MŠVVaŠ SR. Riaditeľ základnej školy potvrdí hodnotenie žiaka na prihláške. Zákonný zástupca vyhotoví potrebný počet kópií tlačiva prihlášky a povinných príloh a rozpošle poštou alebo doručí osobne dokumenty na všetky školy uvedené v prihláške najneskôr do 20. marca 2024.
     1. Prihlášku v listinnej podobe podpisuje uchádzač a obaja zákonní zástupcovia. Podľa § 144a ods. (4) zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca; o tejto skutočnosti doručia písomné vyhlásenie riaditeľke strednej školy najneskôr v termíne podania prihlášky na strednú školu (Príloha č. 1 – Vyhlásenie zákonných zástupcov).
     2. Prihlášku nie je možné podať v zoskenovanej podobe prostredníctvom emailu!
     3. Rovnako obaja zákonní zástupcovia neplnoletého žiaka podpisujú aj potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium podľa Prílohy č. 2 – Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.
     4. V prípade, že zadováženie súhlasu/podpisu druhého rodiča/zákonného zástupcu na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania dieťaťa, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní,  je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a vec neznesie odklad, môže zákonný zástupca doložiť k prihláške alebo potvrdeniu o nastúpení/nenastúpení na štúdium Čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 3.
     5. V prípade, že uchádzač alebo zákonný zástupca k prihláške nepriloží dokumentáciu potvrdzujúcu úspešnosť uchádzača v súťažiach, je stredná škola oprávnená tieto umiestnenia nezohľadňovať pri prijímacom konaní.

      

     Gymnázium Milana Rúfusa si vyhradzuje právo organizáciu a priebeh prijímacieho konania upravovať podľa ďalších usmernení vydaných MŠVVaŠ SR.

      


     Aktualizované: 12. 11. 2023