• I N F O R M Á C I E
     pre žiakov a rodičov žiakov 9. ročníka základných škôl o možnostiach štúdia
     na Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom v školskom roku 2024/2025

     Študijný odbor: 7902 J gymnázium

     Dĺžka štúdia: štvorročné

     Kritériá prijímania na štúdium:

     • Uchádzači o štúdium sú žiaci 9. ročníka základnej školy.
     • Prijímacie konanie sa riadi kritériami pre prijímacie konanie:

     Kriteria_PS_2024_4G.pdf

     • Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2024/2025, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.
     • Vzorové úlohy pre prijímaciu skúšku z matematiky a slovenčiny - Ukazka_PS_MATaSJL_2021.pdf

      

     Prihláška na štúdium

     • Prihlášku na štúdium potvrdenú základnou školou je potrebné odovzdať do 20. marca 2024 riaditeľke strednej školy
     • Zákonný zástupca podáva prihlášku elektronicky (prostredníctvom školského informačného systému), poštou (určujúci je dátum jej podania) alebo osobne. 
     • Prihlášku podpisuje uchádzač a obaja zákonní zástupcovia. Podľa  § 144a ods. (4) zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca; o tejto skutočnosti doručia písomné vyhlásenie riaditeľke strednej školy najneskôr v termíne podania prihlášky na strednú školuPríloha č.1 – Vyhlásenie zákonných zástupcov)
     • K prihláške na študijný odbor gymnázium sa nevyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka. 
     • Tlačivo na stiahnutie - Prihlaska_na_vzdelavanie_SS.pdf.

      

     Rozhodnutie o prijatí/neprijatí na štúdium

     • Riaditeľka školy 17. mája 2024 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle školy a na výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania.
     • Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého žiaka do 22. mája 2024 doručí škole potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2 – Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium. Rozhodujúci je dátum doručenia na Gymnázium Milana Rúfusa. Potvrdenie je možné zaslať aj prostredníctvom emailovej komunikácie (riadne podpísané a naskenované). V prípade, že má žiak oboch zákonných zástupcov, podpisujú potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka obaja. Výnimku predstavuje situácia, keď prihlášku na štúdium na strednej škole podpisoval len jeden zákonný zástupca na základe toho, že obaja rodičia zaslali najneskôr v termíne podania prihlášky na strednú školu písomné vyhlásenie o tom, že prihlášku bude podpisovať len jeden zo zákonných zástupcov, ktorý na základe spoločného vyhlásenia zákonných zástupcov podpísal prihlášku na strednú školu.
     • Riaditeľka školy do 6. júna 2024 oznámi možnosť prijatia žiaka, ktorý pôvodne pre nedostatok miesta nemohol byť prijatý a ktorý podal odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.
     • Riaditeľka školy najneskôr do 6. júna 2024 zverejní 100 % naplnenosť tried na webovom sídle strednej školy alebo zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční 2. kolo prijímacieho konania na nenaplnený počet miest.

     Uvedené informácie budeme v prípade potreby aktualizovať najmä vzhľadom na ďalšie usmernenia MŠVVaŠ SR.

     Aktualizácia: 12. 11. 2023