• I N F O R M Á C I E
    pre žiakov a rodičov žiakov 5. ročníka základných škôl o možnostiach štúdia
    na Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom v školskom roku 2024/2025

    Študijný odbor: 7902 J gymnázium

    Dĺžka štúdia: osemročné

    Kritériá prijímania na štúdium

    • Plánovaný počet tried v 1. ročníku osemročného štúdia: 1.
    • Uchádzači o štúdium sú žiaci 5. ročníka základnej školy.
    • Prijímacie konanie sa riadi kritériami pre prijímacie konanie:

    Kriteria_PS__2024_8G.pdf

    • Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2024/2025, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.
    • Vzorové úlohy pre prijímaciu skúšku z matematiky a slovenčiny - Ukazka_PS_MATaSJL_2021.pdf

     

    Prihláška na štúdium

    • Prihlášku na štúdium potvrdenú základnou školou je potrebné odovzdať do 20. marca 2024 riaditeľke strednej školy
    • Zákonný zástupca podáva prihlášku elektronicky (prostredníctvom školského informačného systému), poštou (určujúci je dátum jej podania) alebo osobne. 
    • Prihlášku podpisuje uchádzač a obaja zákonní zástupcovia. Podľa  § 144a ods. (4) zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca; o tejto skutočnosti doručia písomné vyhlásenie riaditeľke strednej školy najneskôr v termíne podania prihlášky na strednú školu ( Príloha č.1 – Vyhlásenie zákonných zástupcov)
    • K prihláške na študijný odbor gymnázium sa nevyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka. 
    • Tlačivo na stiahnutie - Prihlaska_na_vzdelavanie_SS.pdf

     

    Rozhodnutie o prijatí/neprijatí na štúdium

    • Riaditeľka školy 17. mája 2024 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle školy a na výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania.
    • Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého žiaka do 22. mája 2024 doručí škole potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2 – Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium. Rozhodujúci je dátum doručenia na Gymnázium Milana Rúfusa. Potvrdenie je možné zaslať aj prostredníctvom emailovej komunikácie (riadne podpísané a zoskenované). V prípade, že má žiak oboch zákonných zástupcov, podpisujú potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka obaja. Výnimku predstavuje situácia, keď prihlášku na štúdium na strednej škole podpisoval len jeden zákonný zástupca na základe toho, že obaja rodičia zaslali najneskôr v termíne podania prihlášky na strednú školu písomné vyhlásenie o tom, že prihlášku bude podpisovať len jeden zo zákonných zástupcov, ktorý na základe spoločného vyhlásenia zákonných zástupcov podpísal prihlášku na strednú školu.
    • Riaditeľka školy do 6. júna 2024 oznámi možnosť prijatia žiaka, ktorý pôvodne pre nedostatok miesta nemohol byť prijatý a ktorý podal odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.

    Uvedené informácie budeme v prípade potreby aktualizovať najmä vzhľadom na ďalšie usmernenia MŠVVaŠ SR.


    Aktualizácia: 12. 11. 2023