• Základné informácie

    •  


      

       Základné informácie o škole   

      Gymnázium Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom je škola s 50-ročnou tradíciou. Počas svojej existencie si, často v neľahkej materiálnej situácii, udržala vysoký štandard a krok za krokom budovala svoje dobré meno. Svedčia o tom desiatky úspešných osobností, absolventov našej školy.

     Gymnázium Milana Rúfusa je zriadené na základe zriaďovacej listiny č. 2002/002745 zo dňa 24. 6. 2002 s účinnosťou od 1. 7. 2002 vydanej zriaďovateľom, Banskobystrickým samosprávnym krajom, so sídlom v Banskej Bystrici a jej ďalšími dodatkami. Je samostatnou rozpočtovou organizáciou. Ako právnická osoba vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.

     Základným predmetom činnosti školy je pripravovať žiakov na štúdium na vysokých školách, ale aj na výkon niektorých činností v správe, kultúre a ďalších oblastiach. Škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie v súlade so základnými pedagogickými dokumentmi s cieľom poskytnúť úroveň odborného vzdelania s prihliadnutím na danosti, schopnosti, nadanie, talent a záujmy študenta, aby sa uplatnil v živote spoločnosti, prípadne ďalej študoval. 

      

     Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere a snaží sa ich napĺňať rozličnými aktivitami:

     ♦ rozvíjaním kľúčových kompetencií zvýšiť konkurencie schopnosť našich absolventov pri prijímaní na VŠ a následne na trhu práce; pripraviť študentov na celoživotné vzdelávanie,

     zabezpečiť kvalitné materiálno - technické podmienky vyučovania; vytvárať priestor na tvorivú a partnerskú atmosféru,

     zvýšiť odbornosť učiteľov, využívať inovatívne formy a metódy vyučovania a moderné pomôcky,

     aktívne zapájať študentov do vyučovacieho procesu,

     v súlade s Miléniom zintenzívniť výchovné pôsobenie školy na žiaka(prevencia drogových závislostí a sociálno-patologických javov, environmentálna výchova, výchova k slušnému správaniu v škole i na verejnosti, atď.),

     viesť žiakov k zdravému životnému štýlu a k aktívnemu a zmysluplnému využívaniu voľného času,

     priblížiť školu potrebám reálneho života,

     zviditeľniť výsledky školy na verejnosti, a tak formovať kladný postoj rodičov, ale i širokej verejnosti ku škole; o každodennom živote školy budú rozhodovať tí, ktorých sa to týka – učitelia, žiaci a ich rodičia.

      

     Priority školy:

     ♦ Zvyšovanie kvality a efektivity vzdelávania.

     Reforma vzdelávania – Premena tradičnej školy na modernú.

     Tvorba a implementácia nového Školského vzdelávacieho programu vo výchovno-vzdelávacom procese.

     Implementácia systému autoevaluácie školy.

     Tvorba celoživotného systému vzdelávania.

     Posilnenie väzieb medzi školou, rodinou, spoločnosťou a praxou.

     Upevňovanie fyzického a duševného zdravia žiakov a pracovníkov školy.

     Tvorba a implementácia školského plánu vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov.

      

     Zvyšovanie kvality a efektivity vzdelávacieho procesu i mimoškolskej činnosti, či implementovanie aktuálnych trendov sa nám darí najmä vďaka projektom, ktoré finančne podporujú rôzne nadácie a fondy. V každom školskom roku úspešne realizujeme niekoľko celoškolských i predmetových projektov. Zameriavame sa najmä na vytváranie podnetného prostredia pre žiakov, hľadanie motivácií k získavaniu poznatkov potrebných pre uplatnenie sa na trhu práce. Spájame vyučovanie s praxou, vytvárame priestor na využívanie kvalitných a moderných didaktických pomôcok a IKT. Spolupracujeme s viacerými organizáciami v regióne.