• I N F O R M Á C I E
    pre žiakov a rodičov žiakov 5. ročníka základných škôl o možnostiach štúdia
    na Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom v školskom roku 2021/2022

    Študijný odbor: 7902 J gymnázium

    Dĺžka štúdia: osemročné

    Kritériá prijímania na štúdium

    • V školskom roku 2021/2022 plánujeme otvoriť jednu triedu 20 žiakov.
    • Uchádzači o štúdium sú žiaci 5. ročníka základnej školy.
    • Kritéria prijímacieho konania zverejníme do 26. februára 2021. V nich upravíme spôsob i obsah prijímacích skúšok, pravidlá zostavenia celkového poradia uchádzačov i podrobnosti o zápise (zaslaní potvrdenia o záväznom nastúpení na štúdium).
    • Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.
    • Kritériá pre prijímacie konanie na osomročné štúdium sú zverejnené tu.

     

    Prihlášky na štúdium

    • Prihlášku na štúdium doručí zákonný zástupca uchádzača riaditeľovi základnej školy podľa pokynov výchovného poradcu príslušnej základnej školy najneskôr do 8. apríla 2021.
    • Prihlášku je možné odoslať aj prostredníctvom EDUPAGE konta zákonného zástupcu uchádzača.
    • K prihláške na študijný odbor gymnázium sa nevyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.
    • Žiaci si môžu do 8. apríla vyberať školy, na ktoré podajú prihlášky. Do tohto času môžu svoje prihlášky meniť. Základná škola prihlášky skontroluje, spracuje a odošle na stredné školy do 16. apríla 2021.
    • Vzor prihlášky aj pokyny k jej vypĺňaniu nájdete aj tu.

     

    Rozhodnutie o prijatí/neprijatí na štúdium

    • Riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnení zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 2021.
    • Rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania sa doručí zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky, najneskôr do 20. mája 2021.
    • Prijatí uchádzači následne doručia strednej škole záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka, najneskôr však do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. 
    • Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium je zverejnený pri kritériách a bude opäť uverejnený spolu so zoznamom prijatých uchádzačov.
    • Uchádzač môže byť prijatý do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programuak splnil podmienky prijímacieho konania a ukončil deviaty ročník základnej školy.
    • Riaditeľ školy do 25. mája 2021 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle školy.
    • Riaditeľ školy do 6. júna 2021 oznámi možnosť prijatia žiaka, ktorý pôvodne pre nedostatok miesta nemohol byť prijatý a ktorý podal odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.
    • Riaditeľ školy najneskôr do 6. júna 2021 zverejní 100 % naplnenosť tried na webovom sídle strednej školy alebo zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční II. kolo prijímacieho konania na nenaplnený počet miest.

     

    Uvedené informácie budeme aktualizovať a postupne dopĺňať. Budeme priebežne reagovať na vzniknutú epidemiologickú situáciu a usmernenia MŠVVaŠ SR.


      Aktualizácia: 26. 02. 2021