• I N F O R M Á C I E
    pre žiakov a rodičov žiakov 5. ročníka základných škôl o možnostiach štúdia
    na Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom v školskom roku 2022/2023

    Študijný odbor: 7902 J gymnázium

    Dĺžka štúdia: osemročné

    Kritériá prijímania na štúdium

    • Plánovaný počet žiakov do 1. ročníka osemročného gymnázia pre školský rok 2022/2023 je 20 žiakov.
    • Uchádzači o štúdium sú žiaci 5. ročníka základnej školy.
    • Kritéria prijímacieho konania zverejníme do 28. februára 2022. V nich upravíme spôsob i obsah prijímacích skúšok, pravidlá zostavenia celkového poradia uchádzačov i podrobnosti o zápise (zaslaní potvrdenia o záväznom nastúpení na štúdium).
    • Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2022/2023, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.
    • Kritériá pre prijímacie konanie na osemročné štúdium budú zverejnené tu.

     

    Prihlášky na štúdium

    • Prihlášku na štúdium potvrdenú základnou školou je potrebné odovzdať do 20. marca 2022 riaditeľke strednej školy.
    • Zákonný zástupca podáva prihlášku elektronicky (prostredníctvom školského informačného systému), poštou (určujúci je dátum jej podania) alebo osobne. Prihlášku podpisuje uchádzač a obaja zákonní zástupcovia. Podľa  § 144a ods. (4) zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca; o tejto skutočnosti doručia písomné vyhlásenie riaditeľke strednej školy najneskôr v termíne podania prihlášky na strednú školu (Príloha č.1 – Vyhlásenie zákonných zástupcov).
    • V prihláške na študijný odbor gymnázium sa nevyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.
    • Vzor prihlášky na strednú školu aj pokyny k jej vypĺňaniu nájdete aj tu.

     

    Rozhodnutie o prijatí/neprijatí na štúdium

    • Riaditeľka školy rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania do 18. mája 2022.
    • Riaditeľka školy 18. mája 2022 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle školy a na výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania.
    • Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého žiaka do 23. mája 2022 doručí škole potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2 – Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium. Rozhodujúci je dátum doručenia na Gymnázium Milana Rúfusa. Potvrdenie je možné zaslať aj prostredníctvom emailovej komunikácie (riadne podpísané a zoskenované). V prípade, že má žiak oboch zákonných zástupcov, podpisujú potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka obaja. Výnimku predstavuje situácia, keď prihlášku na štúdium na strednej škole podpisoval len jeden zákonný zástupca na základe toho, že obaja rodičia zaslali najneskôr v termíne podania prihlášky na strednú školu písomné vyhlásenie o tom, že prihlášku bude podpisovať len jeden zo zákonných zástupcov, ktorý na základe spoločného vyhlásenia zákonných zástupcov podpísal prihlášku na strednú školu.
    • Riaditeľka školy do 25. mája 2022 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle školy.
    • Riaditeľka školy do 6. júna 2022 oznámi možnosť prijatia žiaka, ktorý pôvodne pre nedostatok miesta nemohol byť prijatý a ktorý podal odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.

    Uvedené informácie budeme v prípade potreby aktualizovať najmä vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu a ďalšie usmernenia MŠVVaŠ SR.


    Aktualizácia: 07. 02. 2022