• Aktuálne

    • OZNÁMENIE O VYHODNOTENÍ

     OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

     Riaditeľka školy vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o podávanie najvhodnejších návrhov na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov v správe vyhlasovateľa za účelom prevádzkovania školského bufetu, umiestnenia nápojových a potravinových automatov alebo využívania telocvične viac ako 10 kalendárnych dní do mesiaca.

     Potrebné dokumenty - oznámenie o vyhlásení a tlačivo na predloženie ponuky - si môžete stiahnuť na odkazoch v tabuľke:

     Účel zmluvy

     Oznámenie o vyhlásení

     Tlačivo - ponuka

     školský bufet

     vyhlásenie VOS 2/2021

     VOS_2_2021_bufet_ponuka.docx

     telocvičňa

     vyhlásenie VOS 3/2021

     VOS_03_2021_telocvicna_ponuka.docx

     nápojové a potravinové automaty

     vyhlásenie VOS 4/2021

     VOS_4_2021_automaty_ponuka.docx

      

     Ponuky je potrebné predkladať v zalepenej obálke s označením "Obchodná súťaž" najneskôr do 10. augusta 2021 do 12.00 hod. (rozhoduje čas doručenia na sekretariát školy).


     Zverejnené dňa 14. 07. 2021