• Obchodná súťaž - oznámenia

    • OZNÁMENIE O VYHODNOTENÍ PONÚK

     prijatých vo verejnej obchodnej súťaži na uzavretie najvýhodnejšej zmluvy o nájme nebytových priestorov

     zverejnenej dňa 13. 07. 2023 na stránke školy a 18. 07. 2023 v regionálnej tlači

     Podľa čl. II § 9a zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja účinnými od 1. novembra 2012 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 boli na základe predložených ponúk vybraní uchádzači:

     • za účelom prevádzkovania školského bufetu: nebola predložená ponuka,
     • za účelom umiestnenia nápojových a potravinových automatov:

     DELIKOMAT Slovensko, s.r.o., Cementárenská 15, 900 31 Stupava,

     • za účelom využívania telocvične:

     Mestský športový klub Žiar nad Hronom, s. r. o., A. Dubčeka 45, 965 01 Žiar nad Hronom,

      

     • za účelom umiestnenia reklamných zariadení:

     NUBIUM s.r.o., Trenčianska 55, 821 09 Bratislava

      

     Žiar nad Hronom 14. 08. 2023

     Ing. Dana Paálová, riaditeľka školy

      

     OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

     Riaditeľka školy vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o podávanie najvhodnejších návrhov na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov v správe vyhlasovateľa za účelom prevádzkovania školského bufetu, umiestnenia nápojových a potravinových automatov, využívania telocvične viac ako 10 kalendárnych dní do mesiaca alebo umiestnenia reklamných zariadení v okolí školy.

     Potrebné dokumenty - oznámenie o vyhlásení a tlačivo na predloženie ponuky - si môžete stiahnuť na odkazoch v tabuľke:

     Účel zmluvy

     Oznámenie o vyhlásení

     Tlačivo - ponuka

     školský bufet

     VOS_1_2023_bufet_vyhlasenie.pdf

     VOS_1_2023_bufet_ponuka.docx

     telocvičňa

     VOS_2_2023_telocvicna_vyhlasenie.pdf VOS_2_2023_telocvicna_ponuka.docx

     nápojové a potravinové automaty

     VOS_3_2023_automaty_vyhlasenie.pdf

     VOS_3_2023_automaty_ponuka.docx

     reklamné zariadenia

     VOS_4_2023_reklama_vyhlasenie.pdf

     VOS_4_2023_reklama_ponuka.docx

      

     Ponuky je potrebné predkladať v zalepenej obálke s označením "Obchodná súťaž" najneskôr do 11. augusta 2023 do 12.00 hod. (rozhoduje čas doručenia na sekretariát školy).

     Aktualizované dňa 17. 07. 2023