• Aktuálne

    • OZNÁMENIE O VYHODNOTENÍ

     OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

     prijatých vo verejnej obchodnej súťaži na uzavretie najvýhodnejšej zmluvy o nájme nebytových priestorov za účelom umiestnenia reklamných zariadení

     zverejnenej dňa 10. 09. 2021

      

     Podľa § 9a zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja, účinnými od 1. marca 2020, a Dodatkom č. 1 k týmto zásadám, účinným od 1. októbra 2020, boli na základe predložených ponúk vybraní uchádzači:

     Akzent BigBoard, a.s., Bratislava

     NUBIUM, s.r.o., Bratislava

      

     Členovia komisie


     Zverejnené dňa 28. 09. 2021