Navigácia

Projekty 2016/2017 Projekty 2017/2018 Projekty 2018/2019 - prehľad Projekty 2018/2019 - popis Textová podstrana

Projekty

Projekty 2016/2017

Prehľad projektov

realizovaných v školskom roku 2017/2018

Názov projektu

Cieľ projektu

Cieľová skupina

Doba realizácie, spolupráca, financovanie

Koordinátor

Moderná škola, úspešný žiak

Podpora inovácií vo vzdelávaní v projekte financovanom z ESF

modernizácia vyučovania a inovatívne postupy výučby

tvorba učebných médií, nadobúdanie a prehlbovanie profesijných kompetencií

celoškolský projekt

implementácia výstupov projektu v rámci trvalej udržateľnosti

Paálová

Zacharová

Wagnerová

Erasmus +

spolupráca s partnerskými školami zo zahraničia

kultúrna výmena, organizovanie workshopov, nácvik školských divadelných hier a iné aktivity

výber žiakov

partnerské školy

Slovinsko, Fínsko, Nórsko

 

 

2016/2017

Panáková

Stratený cintorín

 

 

údržba židovského cintorína,

aktivity pripomínajúce obete holokaustu

 

dobrovoľníci

Castrum Susol, ŽNO, Mesto Žiar nad Hronom

Kohútová

 

Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ

inovovanie a modernizácia obsahu a metód vzdelávania príprava učiteľov s novými kompetenciami pre prácu v Modernej škole 21. storočia

 

vybraní učitelia a nimi vyučovaní žiaci

zapojené školy do výzvy ÚIPŠ

Zachar Stemnický

Zacharová

Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre výchovno-vzdelávacie predmety

 

Projekt CVTI SR

- národný projekt zameraný na modernizáciu vzdelávania

- využívanie IKT vo vyučovaní

- inovácia metód a vzdelávania pre potreby trhu práce

- využívanie digitálneho obsahu vo vzdelávaní

celoškolský projekt

implementácia a ďalšie využívanie techniky získanej v projekte

Paálová

Zvyšovanie efektivity vzdelávania na ZŠ a SŠ prostredníctvom elektronického testovania

 

Projekt NÚCEM

vytvorenie podmienok na postupné zapojenie škôl do elektronického testovania

využívať elektronickú databázu testov NÚCEM na testovanie vedomostí žiakov

 

celoškolský projekt

využívanie výstupov – testov pre jednotlivé predmety a portálu pre e-Testovanie

Paálová

Mini-Erazmus

spoznať život vysokoškoláka počas niekoľkých dní strávených na vybranej VŠ

výber žiakov

zapojené VŠ

 

11/2016

ŽŠR

 

1) Projekt iKid

 

Koordinátori projektu: Mgr. Adela Stajníková, Mgr. Barbora Kinková

Cieľ projektu: podporiť rast novej generácie mladých podnikateľov, rozvíjať podnikateľských zručností pod vedením mentora

Aktivity: workshopy a exkurzie, vývoj vlastného výrobku podľa návrhu prototypu

Doba realizácie: december 2016 – máj 2017

Zapojení žiaci: výber z tried PRIMA, TERCIA

Spolupráca s inými školami, organizáciami a pod.:

Rhea SK, s. r. o., Profit Conzult, s. r. o. Slovalco, a. s., Nemak Slovakia, s. r. o.

Finančná podpora: tvorba prototypu podporená KPMG (organizátor projektu)

Výstupy: prezentácia a videoprezentácia pred odbornou porotou, výroba prototypu

Stručný opis: Žiaci so svojím produktom – prototypom, ktorý nazvali HOT PET postúpili do finále, prostredníctvom projektu si osvojili nové metódy spracovania informácií – napríklad zostavovaním myšlienkových máp, štylizovali sa do rôznych úloh – vynálezca, podnikateľ, manažér, projektant, zdokonalili si svoje komunikačné zručnosti. Získali certifikáty za úspešnú účasť. Druhá skupiny vytvorila prototyp PIN PEN na pripínanie špendlíkov na nástenku.

 

2) Youth Magazine - UFO

 

Koordinátor projektu: Mgr. Adela Stajníková

Cieľ projektu: projekt zameraný na toleranciu + rozvoj komunikačných zručností v anglickom jazyku

Aktivity: prispievanie do online časopisu, workshopy v Ybbs nad Dunajom, vo Viedni, v redakciách novín Kuriér, der Standard

Doba realizácie: od februára 2016  (projekt pokračuje)

Zapojení žiaci: zatiaľ po 10 študentov z TERCIE, KVARTY, KVINTY, I. A

Spolupráca s inými školami, organizáciami a pod.: v projekte sú zapojené školy z krajín: Srbsko, Chorvátsko, Kosovo, Írsko, Holandsko, Švédsko, Rakúsko

Využitie finančných prostriedkov: cesta do Ybbs nad Dunajom financovaná prostredníctvom Združenia rodičov

Výstupy: tvorba medzinárodného online časopisu

Stručný opis: Žiaci participovali na medzinárodnom projekte, v ktorom sú zapojené školy z rôznych krajín. V týždni od 5. 3. do 11. 3. 2017 prebiehalo v rakúskom meste Ybbs nad Dunajom prvé stretnutie „mladých žurnalistov“, ktorého sme sa zúčastnili žiačky z I. A s Mgr. Adelou Stajníkovou.  

 

Počas týždňa absolvovali mnoho zaujímavých aktivít. Najviac ich zaujala realizácia interview na policajnej akadémii, v azylovom centre, či s primátorom mesta. Absolvovali lekciu s editorkou rakúskych novín Der Standard i diskusiu o svetových náboženstvách. Navštívili mešity a katolícky kostol. Nechýbala prehliadka rakúskych redakcií novín Kurier, Der Standard, Wiener Zeitung s následnou diskusiou so šéfredaktormi. Cestovali aj do Viedne a mesta Linz, v ktorom si nenechali ujsť expozíciu múzea Ars Electronica. Zažili množstvo zábavy a hlavne získali skvelé skúsenosti.

Spolu so žiakmi z ostatných zapojených krajín pracovali na vytvorení časopisu UFO (uniting future online), ktorý umožňuje písať a uverejňovať články na rôzne témy. V rámci aktivít predstavili mesto Žiar nad Hronom i našu školu v krátkom videu.

Projekt stále prebieha a žiaci sa môžu zapájať priebežne do tvorby článkov na rozmanité témy.

 

3) Educate Slovakia

 

 

V rámci projektu v spolupráci s agentúrou AIESEC, v dňoch od 30. januára do 2. februára 2017, naša škola privítala lektorky z Číny, Malajzie a Indočíny, ktoré študentom 1. – 3. ročníkov štvorročného štúdia KVINTY až SEPTIMY osemročného štúdia prostredníctvom prezentácii predstavili študentom krajiny, z ktorých pochádzajú. Žiaci sa zaujímavou formou dozvedeli o živote, kultúre, tradíciách a atrakciách pre turistov, a samozrejme si precvičili aj svoje jazykové a komunikačné zručnosti, keďže dorozumievacím jazykom bola angličtina.

 

4) Rozvíjanie zručností požadovaných v 21. storočí v európskom vzdelávacom a zamestnaneckom trhu“

 

(Developing the skills required for students to Access 21st century European education and employment market)

 

Koordinátor projektu: Mgr. Ingrid Panáková

Cieľ projektu: spolupráca partnerských škôl a žiakov v oblasti inovácií a výmena dobrých skúseností

Stav realizácie projektu: Začiatkom roku 2017 sme vypracovali projekt – prihlášku pre získanie podpory na realizáciu aktivít v rámci programu Erasmus+. V aktivitách budeme pokračovať v nasledujúcom školskom roku.

 

5) Nemčina hrou

 

Koordinátor projektu: Mgr. Ingrid Panáková

Spolupráca s organizáciami, partnermi: PaedDr. Renáta Juhásová, Goetheho inštitút

Cieľ projektu: motivácia ku vzdelávaniu v druhom cudzom jazyku - nemčine

Stručný opis: Voľba nemčiny ako druhého cudzieho jazyka je v našom regióne veľmi logická, keďže je na trhu práce stále žiadaná. Zvyšuje tak šancu absolventa uplatniť sa.

Od 9. – 14. 6. 2017 sa trieda PRIMA, SEKUNDA a TERCIA zúčastnili aktivít, v ktorých mohli zúročiť poznatky nadobudnuté na vyučovaní.

Vytvorili tímy, ktorých úlohou bolo počas hodiny zozbierať čo najviac bodov. Prostredníctvom hier „Abeceda“, „Domino“ a iné si zopakovali vybrané gramatické javy i slovnú zásobu.

Po absolvovaní tejto hry boli odmenení nálepkami, odznakmi a každý dostal diplom. Poďakovanie patrí PaedDr. Renáte Juhásovej, ktorá žiakom ukázala, ako sa dá naučiť nemčina aj zábavnou formou.

 

6) SAME WORLD – pokračovanie projektu We are not aliens

 

 „We are not aliens“  bol projekt realizovaný na našej škole v predchádzajúcom školskom roku. Jeho hlavnou myšlienkou bolo heslo: „Na Zemi nie sme mimozemšťania, spolu tu žijeme a chceme žiť.“ Projekt sa venoval všetkým typom migrácie vrátane environmentálnej a téme ľudské práva. Vyučovanie prebiehalo metódou SERVICE LEARNING – učíme sa a zároveň robíme službu iným.

Práve aktivity týkajúce sa environmentálnej migrácii boli zaradené do 1. Európskej súťaže SAME WORLD o dobré príklady v environmentálnom vzdelávaní k udržateľ­nos­ti a v národnom kole sme obsadili 1. miesto.

Naša  aktivita postupuje na hodnotenie Európskej hodnotiacej komisii SAME WORLD o najlepšiu európsku vzdelávaciu aktivitu.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria