• O projekte

    • Service Learning

     Projekt SCHOOLS AS GENERATORS OF DEMOCRATIVE SOCIETY

     (Projekt Škola ako tvorca demokratickej spoločnosti)

     Naše gymnázium sa v roku 2014 stalo partnerom medzinárodného projektu, ktorého predkladateľom je Medzinárodná asociácia interaktívnych otvorených škôl z Bosny a tútorskou organizáciou pre našu spoluprácu je Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici.

     Naším spoločným cieľom je rozvoj medzinárodnej spolupráce a sieťovania medzi školami západného Balkánu a krajinami V4 a zabezpečenie pochopenia role škôl v rozvoji demokratických procesov v komunite, prostredníctvom systému „service learning".
     Service learning je na Slovensku Centrom dobrovoľníctva zavádzaný od r. 2005 a ako univerzitný predmet (pri ktorého zrode a akreditácii Centrum stálo) funguje od roku 2013.

     Projekt sieťuje 10 škôl z 5 participujúcich krajín (Poľsko, Česko, Slovensko, Bosna a Hercegovina a Kosovo) a vytvára inováciu v kombinovaní školského systému a komunitného života, ako prostriedku učenia sa študentov.

     Prostredníctvom projektu sa študenti naučia zručnosti a techniky kritického myslenia, vytvoria medzinárodnú spoluprácu a budú schopní využívať a aplikovať vedomosti na lokálnej úrovni. Za podpory našich pedagogičiek Mgr. Adelky Stajníkovej a Mgr. Renatky Szvitekovej vytvorili vlastný "service learning" projekt venovaný otázkam demokracie na lokálnej úrovni, ktorý do konca roka 2015 i zrealizujú v miestnej komunite.

     Do projektu sú zapojené 2 slovenské stredné školy. Jeho súčasťou je i medzinárodná výmena skúseností, účasť na zahraničnom tréningu v Bosne, či na záverečnej konferencii v Sarajeve.

     Partneri projektu (Partners of project):

     Projekt je financovaný vďaka (Project is financed by):