Navigácia

Rada školy pri Gymnáziu M. Rúfusa v Žiari nad Hronom Členovia rady školy


RADA ŠKOLY

pri Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom

Rada školy pri Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súlade s vyhláškou MŠ SR č. 230/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení. Radu školy tvoria traja zástupcovia rodičov žiakov, dvaja pedagogickí zamestnanci a jeden zástupca ostatných zamestnancov, štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa – Banskobystrického samosprávneho kraja a jeden zástupca žiakov zvolený žiackou školskou radou.

Dokumenty riadiace činnosť rady školy:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria