Navigácia

Aktuálne Obchodné súťaže - prehľad výsledkov

Obchodná súťaž

Aktuálne

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

Riaditeľka školy vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o podávanie najvhodnejších návrhov na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov v správe vyhlasovateľa za účelom umiestnenia nápojových a potravinových automatov v budove a za účelom využívania telocvične viac ako 10 dní v mesiaci.

 

Potrebné dokumenty - oznámenie o vyhlásení a tlačivo na predloženie ponuky - si môžete stiahnuť na odkazoch v tabuľke:

Účel zmluvy

Oznámenie o vyhlásení

Tlačivo - ponuka

potravinové a nápojové automaty

vyhlásenie VOS 4/2018

ponuka VOS 4/2018

telocvičňa (viac ako 10 dní v mesiaci)

vyhlásenie VOS 3/2018

ponuka VOS 3/2018

 

Ponuky je potrebné predkladať v zalepenej obálke s označením "Obchodná súťaž" najneskôr do 17. 08. 2018 do 12.00 hod. (rozhoduje čas doručenia na sekretariát školy).

Admin


Aktualizované dňa 25. 07. 2018

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria