Navigácia

Všeobecné informácie Ponúkame uchádzačom Harmonogram prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021 Kritériá pre prijímacie konanie - 1. ročník štvorročného štúdia Prihláška na štúdium Kritériá pre prijímacie konanie - 1. ročník osemročného štúdia PRIMA Obsah prijímacích skúšok pre štvorročné gymnázium Obsah prijímacích skúšok pre osemročné gymnázium Prípravný kurz - 5. ročník Prijímacie konanie - 4-ročné štúdium - II.kolo

Prijímacie konanie

Prijímacie konanie - 4-ročné štúdium - II.kolo

Prijímacie konanie do I. ročníka Gymnázia Milana Rúfusa

so štvorročným vzdelávacím programom

II. kolo prijímacieho konania

Po prerokovaní v pedagogickej rade školy riaditeľka školy rozhodla o uskutočnení II. kola prijímacieho konania na nenaplnený počet miest.

Dôležité informácie:

 • prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020,

 • prihlášku na štúdium je potrebné doručiť do 19. júna 2020 na Gymnázium Milana Rúfusa  jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) poslať poštou na adresu školy,

b) doručiť na sekretariát školy osobne,

c) poslať e-mailom na adresu sekretariat@gymzh.sk,

 • riaditeľka gymnázia rozhodne o prijatí/neprijatí uchádzača na základe výsledkov II. kola prijímacieho konania  a  odošle rozhodnutie o prijatí/neprijatí do 25. júna 2020  zákonnému zástupcovi maloletého uchádzača,

 • zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30. júna 2020 na sekretariát gymnázia záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium,

 • uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania  najneskôr do 31. augusta 2020.

 

Žiar nad Hronom dňa 10. júna 2020

Ing. Dana Paálová, riaditeľka školy

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria