Navigácia

Všeobecné informácie Ponúkame uchádzačom Harmonogram prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021 Kritériá pre prijímacie konanie - 1. ročník štvorročného štúdia Prihláška na štúdium Kritériá pre prijímacie konanie - 1. ročník osemročného štúdia PRIMA Obsah prijímacích skúšok pre štvorročné gymnázium Obsah prijímacích skúšok pre osemročné gymnázium Prípravný kurz - 5. ročník Prijímacie konanie - 4-ročné štúdium - II.kolo

Prijímacie konanie

Harmonogram prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021


HARMONOGRAM PRIJÍMACIEHO KONANIA 

na školský rok 2020/2021

 

♦ Plánované počty tried v prijímacom konaní 

 • štvorročné štúdium: 3 triedy (max. 75 žiakov)
 • osemročné štúdium: 1 trieda (22 žiakov)

♦ Termíny prijímacieko konania

 • Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu sa koná

od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.

 • Prijímacie konanie do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu sa koná

od 15. júna 2020 do 30. júna 2020.

♦ Zverejnenie kritérií prijímacieho konania

 • štvorročné štúdium - do 7. mája 2020
 • osemročné štúdium - do 29. mája 2020 po zverejnení termínu MŠVVaŠ SR

 

♦ HARMONOGRAM - štvorročné štúdium

 • prihlášky na štúdium odovzdať riaditeľovi ZŠ do 15. mája 2020
 • riaditelia ZŠ odošlú prihlášky na stredné školy najneskôr do 19. mája 2020
 • riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka podľa stanovených kritérií do 29. mája 2020
 • uchádzač (zákonný zástupca) doručí strednej školy záväzné potvrdenie o nastúpení, resp. nenastúpení na štúdium do 4. júna 2020
 • riaditeľ SŠ zverejní do 5. júna 2020 počet obsadených miest
 • riaditeľ SŠ oznámi do 15. júna 2020 možnosť prijatia na nenaplnené miesta (posunutím poradia uchádzačov) na základe odvolania uchádzača (zákonného zástupcu)
 • riaditeľ SŠ 15. júna 2020 zverejní 100 % alebo zverejní rozhodnutie o II. kole prijímacieho konania
 • podávanie prihlášok do II. kola do 19. júna 2020
 • II. kolo sa uskutoční do 23. júna 2020 a riaditeľ SŠ vydá rozhodnutie o prijatí/neprijatí uchádzača do 25. júna 2020.
 • uchádzač (zákonný zástupca) do 30.6.2020 doručí záväzné potvrdenie o nastúpení, resp. nenastúpení na štúdium

 

♦ HARMONOGRAM - osemročné štúdium

 • prihlášky na štúdium odovzdať riaditeľovi ZŠ do 15. mája 2020

 • riaditelia ZŠ odošlú prihlášky na stredné školy najneskôr do 19. mája 2020

 • ďalšie termíny budú určené po vydaní usmernenia ministrom školstva SR


  Aktualizácia: 06. 05. 2020

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria