Navigácia

Dokumenty školy

Kolektívna zmluva

KOLEKTÍVNA ZMLUVA

uzatvorená dňa  08. 12. 2014  medzi zmluvnými stranami:

Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Gymnáziu Milana Rúfusa,  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 42307694, zastúpenou  Mgr. Adelou Stajníkovou, splnomocnencom na kolektívne vyjednávanie a uzatvorenie kolektívnej zmluvy podľa článku 2 ods. 2 pism. b/ stanov základnej organizácie a na základe plnomocenstva zo dňa 2. 9. 2008.(ďalej Odborová organizácia)                                                                                              

a

Gymnáziom Milana Rúfusa  so sídlom v Žiari nad Hronom, J. Kollára 2, IČO: 00160881, zastúpenou Ing. Danou Paálovou, riaditeľkou školy (ďalej Zamestnávateľ), ktoré pri odmeňovaní postupuje podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a riadi sa zákonom 317/2009 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Kolektívna zmluva na rok 2015

Zverejnené dňa 16.12.2014 -mw-

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria