Navigácia

Informácie o jednoduchých zákazkách - do 2014 Výzvy na jednoduché zákazky - 2013 Súhrnné správy o zákazkách s cenami nad 1000 EUR, resp. 5000 EUR Súhrnná správa o zákazkách nad 1000 EUR - ESF projekt Podlimitné zákazky Aktuálne výzvy Zverejňovanie výsledkov VO od 01. 01. 2015

Podlimitná zákazka (postup podľa zákona o VO od 01. 07. 2013)

podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platných v čase vyhlásenia a realizácie VO

Názov zákazky: "Tlač učebných materiálov"

Výzva a podmienky tohto verejného obstarávania: uverejnené na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie vo vestníku  č. 50/2014 pod číslom 3340-WYS dňa 12.04.2014.

Súťažné podklady je možné vyžiadať elektoricky zaslaním žiadosti na mfrohlich.vo@gmail.com.

Termín otvárania ponúk v časti „Ostatné“:  01.04.2014

Termín otvárania ponúk v časti „Kritériá“: 06. 05. 2014
 
Termín elektronickej aukcie: 23. 05. 2014
 
Výsledok vyhodnotenia ponúk: Zákazka bola zrušená vzhľadom na zmenu okolností, ktoré nastali počas jej realizácie.
           

Admin, Aktualizácia: 10. 07. 2014


 

Podlimitná zákazka (postup podľa zákona o VO do 01. 07. 2013)

podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa legislatívy platnej v období vyhlásenia

Názov zákazky: „Informačno-komunikačné technológie“.

Výzva a podmienky tohto verejného obstarávania: uverejnené na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie vo vestníku  č. 61/2013 pod číslom 4577-MST dňa 27.03.2013.
 
Termín otvárania ponúk v časti „Ostatné“: 22. 04. 2013
 
Termín otvárania ponúk v časti „Kritériá“: 11. 07. 2013
 
Termín elektronickej aukcie: 25. 07. 2013
 
Výsledok vyhodnotenia ponúk:
 
            Úspešný uchádzač:
KVANT, spol. s r. o., FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava.
 
Výsledné poradie uchádzačov:
 
P.č.
Firma (názov a adresa firmy)
Výsledné poradie
1.
GAMO, a.s., Kyjevské nám. 6, 974 04 Banská Bystrica
4.
2.
KVANT, spol. s r. o., FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
1.
3.
ENGEL, s.r.o., Mikšíčkova 44, 615 00 Brno, Česká republika
2.
4.
MIVASOFT, spol. s.r.o., M.R. Štefánika 67/14, 927 01 Šaľa
3.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria