• Charakteristika ŽŠR

    • Žiacka školská rada

     Charakteristika a úlohy

     Žiacka rada je orgán slúžiaci pre žiakov Gymnázia v Žiari nad Hronom. Pozostávala z 11 členov. ŽŠR sa stretáva podľa potreby a prebiehajúcich akcií, ktoré sa konajú v škole či v meste aspoň 1-krát za mesiac. Zasadnutia sú zvolávané jej predsedníčkou. Počas vyučovania môže zasadnúť len 1 hodinu v mesiaci. Zo zasadnutia sa zostavuje správa a podáva sa riaditeľke školy.

     Žiacka školská rada je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania, reprezentuje žiakov gymnázia a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. ŽŠR sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje. ŽŠR iniciuje školskú záujmovú činnosť, podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.

     Úlohou zástupcov jednotlivých tried je podávať návrhy, nápady, sťažnosti či projekty za svojich spolužiakov. Žiacka rada pomáhala pri organizácii školských kultúrnych akcií, súťaží, charitatívnych zbierok a rieši aktuálne problémy žiakov školy. Riešenia a návrhy konzultovala s vedením školy. Zapájala sa do aktivít organizovaných Centrom voľného času v Žiari nad Hronom. Na zasadnutiach sa zúčastňovala pravidelne aj zástupkyňa pedagógov, koordinátorka ŽŠR - Mgr. Miroslava Debnárová.

     Práva žiackej školskej rady

     Žiacka školská rada je vybudovaná na princípoch demokracie, vychádza z Ústavy Slovenskej republiky a  v súlade s Všeobecnou deklaráciou  má tieto práva a kompetencie:

     1. právo byť informovaný o pláne práce školy,
     2. právo podávať návrhy na použitie časti finančných prostriedkov rodičovského združenia, ktoré sú určené pre žiakov,
     3. právo podávať návrhy na zmenu či doplnenie vnútorného poriadku školy,
     4. právo podávať návrhy na estetizáciu interiéru školy,
     5. právo obrátiť sa na vedenie školy v prípade nerešpektovanie práv dieťaťa či ich porušovania zo strany pedagógov či spolužiakov,
     6. právo organizovať po dohode s vedením školy podujatia, akcie a súťaže pre žiakov,
     7. právo informovať o svojej činnosti a pripravovaných podujatiach prostredníctvom školského rozhlasu, nástenných novín, internetovej stránky školy a lokálnej televízie,
     8. podávať návrhy na úsporu energií a ochranu majetku školy a aktívne sa na nich podieľať.