• Aktuálne informácie

    • MATURITA 2021

     Zmeny v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19

     V nadväznosti na sprísnenie opatrení proti šíreniu COVID-19 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling dňa 4. januára 2021 vydal rozhodnutie v súvislosti s nástupom žiakov do škôl a termínmi rozhodujúcimi pre organizáciu školského roka.

     .Rozhodol, že sa externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 NEBUDE konať.

     • Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.
     • Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov. 

     Minsiterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyzýva školy, aby v obsahu maturitných otázok zohľadnili dištančné vzdelávanie a mieru, v akej prebrali v tomto čase jednotlivé učivo. V zmysle vyhlášky môžu toto učivo začleniť do maturitnej skúšky aj v zúženom rozsahu. 

     Informácie budeme priebežne aktualizovať.


      

      

      

      

     Ďalšie všeobecné informácie k maturitnej skúške

     Základné informácie o organizácii maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 nájdete na stránke NÚCEM

     Legislatívu upravujúcu konanie maturitnej skúšky je dostupná na stránke NÚCEM - základné informácie k Maturite 2021.

     Organizačné pokyny k maturitnej skúške v školskom roku 2020/2021 sa nachádza na stránke NÚCEM - maturita - informácia pre gymnáziá k Maturite 2021.

     Uvedený dokument informuje najmä o:

     • predmetoch maturitnej skúšky,
     • maturite z cudzieho jazyka,
     • spôsobe prihlasovania sa na maturitnú skúšku,
     • termínoch maturitných skúšok,
     • klasifikácii a hodnotení maturitnej skúšky,
     • ukončení štúdia,
     • MS pre zdravotne znevýhodnených žiakov.

      

     Viac informácií na www.nucem.sk/sk/maturita.